FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 6.10.2015.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU UNELI POZIV NA BROJ PRILIKOM UPLATE!

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU!
Rezultati ispita održanih u oktobru 2015. godine:

Srpski jezik, PV, DV
Izborni modul knjizevnost - III godina
Uvod u istoriju srpske književnosti 1Rezultati ispita održanih u septembru 2015. godine:

Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu
Uvod u istoriju srpske književnosti PV 1 i 2
Književnost U - modul
Statistika
Pedagoška psihologija U
Pedagoška psihologija DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Uvod u pedagogiji U, PV, DV
Porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena

Metodologija pedagoških istraživanja
Socijalna psihologija DV - master
Individualizacija i podrška učenicima DV - master
Pedagoška dijagnostika
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja

Sociologija
Književnost za decu U - usmeni
Književnost za decu PV - usmeni
ICT u nastavi
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Elementarni matematički pojmovi
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Interkulturalno obrazovanje
Individualizacija i podrška učenicima DV - master
Književnost za decu U - pismeni
Retorika
Filozofija sa etikom

Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Inkluzija u obrazovanju
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečja igra i stvaralaštvo
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Predškolska pedagogija - kolokvijum II
Predškolska pedagogija - kolokvijum I

Uvod u proučavanje književnosti PV - usmeni
Književnost za decu PV - pismeni
Engleski jezik opšti U
Engleski jezik PV, DV
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika PV
Tehnike učenja DV - master
Srpski jezik 2 U
Metodika nastave muzičke kulture U
Inkluzivno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Psihologija mentalnog zdravlja
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U

Srpski jezik 1 U
Matematika I i II
Srpski jezik PV DV
Razvojna psihologija PV
Razvojna psihologija DV
Školska i porodična pedagogija
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Uvod u proučavanje književnosti PV, DV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Engleski jezik struke - kolokvijum I
Osnove komunikologije
Izabrani književni žanr U
Književnost U - izborni predmetni modul
Razvojna psihologija - za predhodne generacije
Pedagoška psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja (Prof. dr Branko Jovanović)
Školska i porodična pedagogija (Prof. dr Branko Jovanović)
Akademsko pisanje (Prof. dr Branko Jovanović)
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu (Prof. dr Branko Jovanović)

Književnost za decu PV - usmeni
Književnost za decu U - usmeni
Sociologija
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - DV
Predškolska pedagogija - 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija - 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Rezultati ispita održanih u avgustu 2015. godine:

Konstruktivno resavanje sukoba
Uvod u pedagogiju - U
Porodična pedagogija - PV, DV
Socijalna psihologija
Zeleni putokazi - PV
Osnove prirodnih nauka - U
Osnove prirodnih nauka - DV
Opšta higijena
Ekologija
Metodologija pedagoških istraživanja
Inkluzija u obrazovanju U,PV,DV
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje MPV II godina
Metodikа nastave prirode i društva
Engleski jezik - I god - PV i DV
Elementarni matematički pojmovi
Književnost za decu - pismeni - U
Razvoj i učenje dece ranog uzrasta
Književnost za decu - pismeni - PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV - IV GODINA
Praktikumi - Uvod u pedagogiju
Opšti engleski jezik - U
Metodika nastave muzičke kulture
Matematika I i II
Psihologija komunikacije
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihologija mentalnog zdravlјa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Srpski jezik 1 - U
Srpski jezik 2 - U
Muzička kultura - DV
Pedagoška komunikologija
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Pedagogija slobodnog vremena
Školska i porodična pedagogija

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Filozofija sa etikom
Filozofija vaspitanja

Izborni modul Književnost - U - III godina - Izborni predmet 7

Engleski jezik struke
Srpski jezik - PV, DV
Didaktika - U
Didaktika - PV
Didaktika - DV
Didaktika - PPM
Tehnike učenja


Rezultati ispita održanih u junu 2015. godine:

Metodika rada domskog vaspitača
Modeli rada vaspitača
Domska pedagogijaa
Osnove domske pedagogije

Književnost za decu - usmeni – U
Informatika u obrazovanju - kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike

ICT u nastavi
Književnost za decu - usmeni - PV
Inkluzija u obrazovanju PV
Osnove socijalne pedagogije
Pedagoška psihologija – U
Pedagoška psihologija – DV
Pedagoška psihologija – prethodne generacije
Uvod u proučavanje književnosti PV - usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti II PV
Književnost U - izborni modul
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
PPM Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Inkluzivno obrazovanje PV - master
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Književnost za decu PV - pismeni
Književnost za decu U - pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja kod doc.dr Predraga Živkovića
Zeleni putokazi PV
Osnove prirodnih nauka U
Filozofija sa etikom U
Pedagoška komunikoligija
Srpski jezik - DV
Engleski jezik - I god. PV,DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Opšta higijena
Srpski jezik PV
Rezultati ispita kod Prof.dr Branka Jovanović održanih 14.6.2015.
Socijalna psihologija DV - master
Engleski jezik opšti U
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum III
Muzička kultura DV - kolokvijum III
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitnog rada
Predškolska pedagogija

Tehnike učenja DV - master
Didaktika U - kolokvijum III (popravni)
Didaktika U
Didaktika DV
Radni razvoj
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV - master
Matematika I i II
Elementarni matematički pojmovi
Engleski jezik struke - pismeni
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Engleski jezik - I godina, PV,DV
Inkluzija u obrazovanju
Didaktika PV
Književnost za decu - Ponovljeni Kolokvijum 2 - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Informatika u obrazovanju - kolokvijum
Srpski jezik I - U
Srpski jezik II
Školska i porodična pedagogija
Uvod u proučavanje knjizevnosti - pismeni - DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV
Književnost - modul - III godina - U
Filozofija sa etikom
RetorikaRezultati ispita održanih u maju 2015. godine:

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji
Književnost MODUL - Izborni 6 - Kolokvijum – U
Književnost za decu - Ponovljeni Kolokvijum 2 – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti - Kolokvijum – PV
Osnove komunikologije U - kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije U - kolokvijum
Didaktika DV - kolokvijum III
Didaktika U - kolokvijum III
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum
Pedagoška psihologija – popravni i kolokvijum U
Pedagoška psihologija – popravni i kolokvijum DV
Slikanje
Metodika nastave muzičke kulture - kolokvijum II
Muzička kultura DV - kolokvijum II (popravni)
Engleski jezik PV, DV - kolokvijum (popravni)
Srpski jezik, popravni kolokvijum II, PV
Srpski jezik, popravni kolokvijum II, DV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Izborni 6. Osnove antropomotorike 2 
Engleski jezik opšti U - kolokvijum II
Drugi kolokvijum iz Srpskog jezika - DV
Porodična pedagogija drugi kolokvijum
Književnost za decu - kolokvijum II
Opšta higijena - kolokvijum (popravni)
Metodologija pedagških istraživanja - I kolokvijum
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum (popravni)
Muzička kultura DV - kolokvijum II
Pedagogija slobodnog - II kolokvijum
Engleski jezik opšti U - kolokvijum I (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti U - kolokvijum (popravni)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - Popravni kolokvijum - U
Filozofija sa etikom - Popravni kolokvijum
Odlike grupa i međugrupnih odnosa - kolokvijum I
Srpski jezik PV - kolokvijum II
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu DV - master
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - kolokvijum I (popravni)Rezultati ispita održanih u aprilu 2015. godine:

Književnost za decu - Kolokvijum 2 - PV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - DV,PV
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Uvod u pedagogiju prvi kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - drugi kolokvijum - DV
Metodika nastave prirode i društva
Interkulturalno obrazovanje
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Matematika PV
Matematika I i II U
Uvod u pedagogiju
Školska i porodična
Porodična pedagogija

Inkluzivno obrazovanje PV - master
Inkluzija u obrazovanju U
Srpski jezik 1 - Pismeni ispit
Osnove socijalne pedagogije - kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju PV
Porodična pedagogija prvi popravni kolokvijum
Filozofija sa etikom, Retorika
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum
Pedagoška psihologija - U
Pedagoška psihologija - DV
Komunikologija i Fenomenologija
Srpski jezik II U
Socijalna psihologija DV - master
Akademski engleski jezik - master
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Književnost za decu - PV
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - U
Engleski jezik opšti U - kolokvijum I
Tumačenje književnog dela - MASTER UČITELJI
Izborni 7 - Književnost - III godina UČITELJI
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PREDŠKOLSKI VASPITAČ
Osnove prirodnih nauka DV
Pedagoška psihologija - U
Pedagoška psihologija - DV
Metodologija pedagoških istraživanja
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - U
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika PPM
Engleski jezik I godina - Popravni kolokvijum - PV, DV
Opšta higijena - kolokvijum
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum (popravni)
Ekologija - kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum 1 (popravni)
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Engleski jezik opšti U
Engleski jezik struke U
Predškolska pedagogija 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija 2. kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja MASTER

Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Osnove informatike
ICT u nastavi
Rezultati kolokvijuma - Prof. Ružica Petrović
Porodična pedagogija - I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - I popravni kolokvijum
Akademsko pisanje - B. Jovanovic
Metodologija pedagoških istrazivanja - B. Jovanovic
Školska i porodicna pedagogija - B. Jovanovic
Porodica i savremeno društvo
Kultura mladihRezultati ispita održanih u martu 2015. godine:

Muzička kultura DV - kolokvijum I
Osnove vizuelne umetnosti U
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum I
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – U
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – PV
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum I
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum
Uvod u pedagogiju - I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - I kolokvijum
Školska i porodična pedagogija (Prof.dr Branko Jovanović)
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija građanskog vaspitanja
Didaktika - Drugi kolokvijum - U
Didaktika - Drugi kolokvijum - DV
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Tumačenje književnog dela - master U
Književnost modul - III godina
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum II
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum II
Metodika vaspitnog rada DV (master) - kolokvijumRezultati ispita održanih u februaru 2015. godine:

Engleski jezik - I godina - PV, DV
Metodika likovnog vaspitanja - kolokvijum (popravni)
Predškolska pedagogija - kolokvijum I (popravni)
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanjaRezultati ispita održanih u januaru 2015. godine:

Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzija u obrazovanju
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Metodika rada sa decom sa posebnim potrebama

ICT u nastavi
Informatika
Inkluzija u obrazovanju - teorija i praksa
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu
Metodika građanskog vaspitanja
Školska i porodična pedagogija (B. Jovanović)
Književnost - Modul - III godina - U
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV
Inkluzivno obrazovanje - Master PV - II godina
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Interakcija i komunikacijaa u vaspitnom radu

Metodika upoznavanja okoline
Srpski jezik - PV - Popravni
Pedagoška komunikologija i Fenomenologija slobodnog vremena
Književnost za decu - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV
Funkcionalni stilovi srpskog jezika i Govorna kultura - Usmeni
Matematika 1 i 2
Srpski jezik DV - kolokvijum (popravni)
Inkluzija u obrazovanju
Socijalna psihologija DV - master
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Izborni 7: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Individualizacija i podraška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV - master
Interkulturalno obrazovanje
Srpski jezik 2
Srpski jezik 1
Filozofija sa etikom, Retorika
Tumačenje knjizevnog dela - master U
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Pedagoska psihologija
Sociologija obrazovanja - U
Matematika PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Književnost za decu - pismeni
Osnove informatike PV - kolokvijum II
Osnove informatike DV - kolokvijum II
Osnove informatike U - kolokvijum II (grupe za usmeni-praktični deo ispita)
Osnove antropomotorike i Sportsko rekreativne aktivnosti
Opšti engleski U
Engleski jezik struke
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PPM
Didaktika PV
Didaktika PV - kolokvijum II
Metodika nastave prirode i društva
Porodica i savremeno društvo - ispit
Pedagoška psihologija
Razvojna psihologija
Elementarne igre - kolokvijum
Elementarne igre PV (konačne ocene)
Matematika
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV
Predškolska pedagogija - 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija - 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečija igra i stvaralaštvo


Arhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle