FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 4.5.2016.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.Rezultati ispita održanih u aprilu 2016. godine:

Pedagoška psihologija
Osnove vizuelne umetnosti - kolokvijum (vaspitači)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - kolokvijum
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum
Osnove komunikologije
Engleski jezik
Opšta higijena - doškolovanje
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Matematika 1 i 2
Osnove vizuelne umetnosti II - kolokvijum
Uvod u proucavanje knjizevnosti - zavrsni deo - PV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV IV godina i vanredni
Akademski engleski jezik
Metodika nastave PPM
Rezulati ispita kod Prof. dr Branka Jovanovića - 24.4.2016.
Akademsko pisanje - ispit
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološke osnove rada

Uvod u proucavanje knjizevnosti - pismeni - U
Razvojna psihologija - kolokvijum - PV I godina
Razvojna psihologija - kolokvijum - DV I godina
Metodika upoznavanja okoline
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu - PPM
Srpski jezik 1 - U
Razvoj i ucenje dece ranih uzrasta
Engleski jezik struke - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV - II godina
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV - IV godina i vanredni
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Književnost za decu - Kolokvijum 1 - PV
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju U, PV
Metodika nastave muzičke kulture - popravni kolokvijum
Informatika u obrazovanju - kolokvijum I
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum (popravni)
Konstruktivno rešavanje sukoba
Metodika vaspitnog rada - Master DV
Kurikulumi predškolskog vaspitanјa - Master PV

Engleski jezik U - kolokvijum I
Ekologija - kolokvijum I
Opšta higijena - kolokvijum I
Održivi razvoj životne sredine U - master
Filozofija sa etikom - Ispit i kolokvijum
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu DV - master
Metodika nastave prirode i društva
Inkluzivno obrazovanje MPV
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Književnost za decu U, PV
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Metodika nastave PPN - master
Didaktika U - kolokvijum II (popravni)
Didaktika U
Sociologija
Sociologija obrazovanja
Porodica i savremeno društvo

Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Detinjstvo i prava deteta
Izabrani književni žanr - U - III godina
Elementarni matematicki pojmovi

Književnost za decu U - kolokvijum I
Didaktika U
Metodika nastave muzičke kulture
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija

Predškolska didaktika - kolokvijum IRezultati ispita održanih u martu 2016. godine:

Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum II (popravni)
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum I
Metodika likovnog vaspitanja PV - kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina)
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlj
a
Didaktika DV - kolokvijum II
Didaktika U - kolokvijum I
Pedagoska psihologija
Razvojna psihologija
Detinjstvo i prava
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum II
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena PV - doškolovanje
Predškolska pedagogija - kolokvijum
Rezultati ispita kod Prof. dr Veljka Banđura
Akademsko pisanje - ispit
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitnog rada

Rezultati ispita kod Prof. dr Branka Jovanovića
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Metodika nastave muzičke kulture U
Književnost za decu - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV IV godina i vanredni
Pedagogija slobodnog vremena - I kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje
Inkluzija o obrazovanju
Interkulturalno obrazovanje
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni (IV godina)
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV - master
Didaktika U
Srpski jezik - PV - Popravni kolokvijum
Srpski jezik - DV - Popravni kolokvijum
Porodična pedagogija - I kolokvijum - DV
Matematika I
Matematika II
Elementarni matematički pojmoviRezultati ispita održanih u februaru 2016. godine:

Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Metodologija pedagoških istraživanja - B. Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu - B. Jovanović
Akademsko pisanje - B. Jovanović
Obrazovna tehnologija - B. Jovanović

Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Srpski jezik - PV, DV
Metodika nastave prirode i društva
Pedagoška psihologija
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Uvod u proučavanje književnosti PV (konačno)
Metodika nastave muzičke kulture U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Engleski jezik DV - kolokvijum (popravni)
Engleski jezik PV - kolokvijum (popravni)
Opšta higijena PV - doškolovanje
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Inkluzija u obrazovanju
Sociologija obrazovanja
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika - Master profesor predmetne nastave
Predškolska didaktika
Održivi razvoj životne sredine U - master
Matematika 1
Matematika 2
Elementarni matematicki pojmovi

Srpski jezik I
Uvod u proučavanje knjizevnosti - pismeni - U
Uvod u proučavanje knjizevnosti - PV - II godina
Uvod u proučavanje knjizevnosti - PV - IV godina
Uvod u proučavanje knjizevnosti - DV
Metodika likovnog vaspitanja PV
Izborni predmet 7 - U - III godinaRezultati ispita održanih u januaru 2016. godine:

Osnove informatike - kolokvijum II (popravni)
Metodika nastave prirode i društva
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu - PPM
Uvod u proučavanje književnosti - završni deo ispita - PV
Uvod u proučavanje književnosti - završni deo ispita - DV
Razvijanje humanih odnosa među polovima i vaspitanje mladih za odgovorno roditeljstvo
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV - IV godina i doškolovanje
Didaktika - master
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa U,PV
Metodika nastave PPM
Didaktika (dopuna)
Didaktika PPM
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzija u obrazovanju PV i DV
Ekologija
Inkluzivno obrazovanje - Master PV
Osnove socijalne pedagogije - PPM
Akademsko pisanje
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Metodologija pedagoških istraživanja
Školska i porodična pedagogija

Matematika 1 i 2 - pismeni
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Akademsko pisanje - MAS PV, DV
Funkcionalni stilovi srpskog jezika - pismeni deo ispita
Srpski jezik 2 U
Srpski jezik 1 U
Izabrani književni žanr U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije

Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija - U, DV
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu - Master
Didaktika
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Uvod u proučavanje književnosti U
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Akademski engleski jezik
Metodika nastave muzičke kulture - U
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV
Elementarni matematički pojmovi - pismeni deo ispita
Inkluzivno obrazovanje - master
Konstruktivno rešavanje sukoba
Filozofija sa etikom PV, DV
Sociologija obrazovanja
Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu
Engleski jezik struke
Opsti engleski jezik ispit
Kultura mladih
Porodica i savremeno društvo
Metodike nastave prirode i društva
ICT u nastavi


Rezultati ispita održanih u decembru 2015. godine:

Osnove informatike U
Osnove informatike PV
Osnove informatike DV
Inkluzija u obrazovanju
Rad sa decom sa posebnim potrebama

Osnove socijalne pedagogije
Metodika likovne kulture PV - kolokvijum II
Metodika likovne kulture PV - kolokvijum I (popravni)
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije - kolokvijum (popravni)
Engleski jezik - I godina - PV
Engleski jezik - I godina - DV
Osnove vizuelne umetnosti - kolokvijum I (popravni)
Engleski jezik struke - II kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 2 - PV
Matematika 1 - prvi popravni kolokvijum
Matematika 2 - prvi popravni kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi - prvi popravni kolokvijum
Metodika nastave prirode i društva
Književnost modul - III godina - Ponovljeni kolokvijum
Socijalna psihologija DV - maaster
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni Kolokvijum II - U
Metodika nastave prirode i društva U - kolokvijum I
Akademsko pisanje kolokvijum I
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Književni žanr u nastavi
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni Kolokvijum 2 - DV
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni Kolokvijum 2 - PV - IV godina i doskolovanje
Kolokvijum izborni fizičko - 3. godina ucitelji
Akademski engleski jezik - kolokvijum I
Osnove komunikologije - kolokvijum I
Rezultati ispita kod prof. dr Branka Jovanovića, održanog 18.12.2015.
Matematika I - prvi kolokvijum
Individualizacija i podrška učenicima - Kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 2 - U
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 2 - PV
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 2 - PV IV GODINA i DOSKOLOVANJE
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 2 - DV
MODUL KNJIŽEVNOST - III godina - Kolokvijum
Didaktika DV - kolokvijum I (popravni)
Didaktika U - kolokvijum I (popravni)
Didaktika U
Sportsko rekreativna nastava i Osnove antropomotorike U - kolokvijum I
Engleski jezik struke U - kolokvijum I
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV - kolokvijum II (popravni)
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa - kolokvijum
Pedagoška komunikologija
Školska i porodična pedagogija - II kolokvijum
Matematika 2 U - kolokvijum I
Elementarni matematički pojmovi PV, DV - kolokvijum I
Inkluzija u obrazovanju PV, DV - kolokvijum I (popravni)
Inkluzija u obrazovanju U - kolokvijum I (popravni)
Sportsko rekreativne aktivnosti - kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka PV - kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum I (popravni)
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum I (popravni)
Filozofija sa etikom PV - kolokvijum I (popravni)
Metodika likovnog vaspitanja PV - kolokvijumRezultati ispita održanih u novembru 2015. godine:

Pedagoška komunikologija - Kolokvijum
Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu 2
Osnove vizuelne umetnosti U - kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti - ponovljeni Kolokvijum 1 - U
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu 1
Didaktika DV - kolokvijum I
Didaktika U - kolokvijum I
Rezultati ispita (21. novembar 2015.) - Prof. dr Branko Jovanović
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum
Osnove prirodnih nauka PV - kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju - Ispit
Inkluzija u obrazovanju - Kolokvijum - U
Inkluzija u obrazovanju - Kolokvijum - PV
Inkluzija u obrazovanju - Kolokvijum - DV
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV - kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti, popravni kolokvijum - PV
Filozofija sa etikom
Osnove prirodnih nauka - U
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV (IV godina)
Školska i porodična pedagogija - prvi kolokvijum
Metodika nastave prirode i društva
Matematika za ucitelje i vaspitace
Srpski jezik I - Popravni kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti - DV
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Socijalna psihologija - DV - master
Retorika - kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 1 - U
Metodika nastave muzičke kulture
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum I (IV godina)
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u oktobru 2015. godine:

Srpski jezik 1
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanović
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum I
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Socijalna psihologija
Inkluzija u obrazovanju
Književnost za decu - usmeni - U
Književnost za decu - usmeni - PV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrayovanje (septembar 2)
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanović
Statistika
Metodologija pedagoških istraživanja
Ekologija
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka DV
Uvod u istoriju književnosti U
Uvod u proućavanje književnosti DV - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - usmeni
Predškolska didaktika PV - doškolovanje
Predškolska pedagogija 1.
Predškolska pedagogija 2.
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Metodika vaspitnog rada (MS)

Književnost za decu U - pismeni
Metodika nastave muzičke kulture
Elementarni matematički pojmovi - usmeni
Matematika I i II U
Razvojna psihologija za PV
Razvojna psihologija za DV
Književnost za decu PV - pismeni
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika U
Osnove komunikologije
Inkluzija u obrazovanju
Filozofija sa etikom
Opšti engleski jezik
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Srpski jezik I
Srpski jezik II
Engleski jezik struke
Srpski jezik, PV, DV
Izborni modul knjizevnost - III godina
Uvod u istoriju srpske književnosti 1Rezultati ispita održanih u septembru 2015. godine:

Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu
Uvod u istoriju srpske književnosti PV 1 i 2
Književnost U - modul
Statistika
Pedagoška psihologija U
Pedagoška psihologija DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Uvod u pedagogiji U, PV, DV
Porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena

Metodologija pedagoških istraživanja
Socijalna psihologija DV - master
Individualizacija i podrška učenicima DV - master
Pedagoška dijagnostika
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja

Sociologija
Književnost za decu U - usmeni
Književnost za decu PV - usmeni
ICT u nastavi
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Elementarni matematički pojmovi
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Interkulturalno obrazovanje
Individualizacija i podrška učenicima DV - master
Književnost za decu U - pismeni
Retorika
Filozofija sa etikom

Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Inkluzija u obrazovanju
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečja igra i stvaralaštvo
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Predškolska pedagogija - kolokvijum II
Predškolska pedagogija - kolokvijum I

Uvod u proučavanje književnosti PV - usmeni
Književnost za decu PV - pismeni
Engleski jezik opšti U
Engleski jezik PV, DV
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika PV
Tehnike učenja DV - master
Srpski jezik 2 U
Metodika nastave muzičke kulture U
Inkluzivno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Psihologija mentalnog zdravlja
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U

Srpski jezik 1 U
Matematika I i II
Srpski jezik PV DV
Razvojna psihologija PV
Razvojna psihologija DV
Školska i porodična pedagogija
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Uvod u proučavanje književnosti PV, DV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Engleski jezik struke - kolokvijum I
Osnove komunikologije
Izabrani književni žanr U
Književnost U - izborni predmetni modul
Razvojna psihologija - za predhodne generacije
Pedagoška psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja (Prof. dr Branko Jovanović)
Školska i porodična pedagogija (Prof. dr Branko Jovanović)
Akademsko pisanje (Prof. dr Branko Jovanović)
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu (Prof. dr Branko Jovanović)

Književnost za decu PV - usmeni
Književnost za decu U - usmeni
Sociologija
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - DV
Predškolska pedagogija - 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija - 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Rezultati ispita održanih u avgustu 2015. godine:

Konstruktivno resavanje sukoba
Uvod u pedagogiju - U
Porodična pedagogija - PV, DV
Socijalna psihologija
Zeleni putokazi - PV
Osnove prirodnih nauka - U
Osnove prirodnih nauka - DV
Opšta higijena
Ekologija
Metodologija pedagoških istraživanja
Inkluzija u obrazovanju U,PV,DV
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje MPV II godina
Metodikа nastave prirode i društva
Engleski jezik - I god - PV i DV
Elementarni matematički pojmovi
Književnost za decu - pismeni - U
Razvoj i učenje dece ranog uzrasta
Književnost za decu - pismeni - PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV - IV GODINA
Praktikumi - Uvod u pedagogiju
Opšti engleski jezik - U
Metodika nastave muzičke kulture
Matematika I i II
Psihologija komunikacije
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihologija mentalnog zdravlјa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Srpski jezik 1 - U
Srpski jezik 2 - U
Muzička kultura - DV
Pedagoška komunikologija
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Pedagogija slobodnog vremena
Školska i porodična pedagogija

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Filozofija sa etikom
Filozofija vaspitanja

Izborni modul Književnost - U - III godina - Izborni predmet 7

Engleski jezik struke
Srpski jezik - PV, DV
Didaktika - U
Didaktika - PV
Didaktika - DV
Didaktika - PPM
Tehnike učenja


Rezultati ispita održanih u junu 2015. godine:

Metodika rada domskog vaspitača
Modeli rada vaspitača
Domska pedagogijaa
Osnove domske pedagogije

Književnost za decu - usmeni – U
Informatika u obrazovanju - kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike

ICT u nastavi
Književnost za decu - usmeni - PV
Inkluzija u obrazovanju PV
Osnove socijalne pedagogije
Pedagoška psihologija – U
Pedagoška psihologija – DV
Pedagoška psihologija – prethodne generacije
Uvod u proučavanje književnosti PV - usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti II PV
Književnost U - izborni modul
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
PPM Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Inkluzivno obrazovanje PV - master
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Književnost za decu PV - pismeni
Književnost za decu U - pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja kod doc.dr Predraga Živkovića
Zeleni putokazi PV
Osnove prirodnih nauka U
Filozofija sa etikom U
Pedagoška komunikoligija
Srpski jezik - DV
Engleski jezik - I god. PV,DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Opšta higijena
Srpski jezik PV
Rezultati ispita kod Prof.dr Branka Jovanović održanih 14.6.2015.
Socijalna psihologija DV - master
Engleski jezik opšti U
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum III
Muzička kultura DV - kolokvijum III
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitnog rada
Predškolska pedagogija

Tehnike učenja DV - master
Didaktika U - kolokvijum III (popravni)
Didaktika U
Didaktika DV
Radni razvoj
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV - master
Matematika I i II
Elementarni matematički pojmovi
Engleski jezik struke - pismeni
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Engleski jezik - I godina, PV,DV
Inkluzija u obrazovanju
Didaktika PV
Književnost za decu - Ponovljeni Kolokvijum 2 - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Informatika u obrazovanju - kolokvijum
Srpski jezik I - U
Srpski jezik II
Školska i porodična pedagogija
Uvod u proučavanje knjizevnosti - pismeni - DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV
Književnost - modul - III godina - U
Filozofija sa etikom
RetorikaRezultati ispita održanih u maju 2015. godine:

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji
Književnost MODUL - Izborni 6 - Kolokvijum – U
Književnost za decu - Ponovljeni Kolokvijum 2 – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti - Kolokvijum – PV
Osnove komunikologije U - kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije U - kolokvijum
Didaktika DV - kolokvijum III
Didaktika U - kolokvijum III
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum
Pedagoška psihologija – popravni i kolokvijum U
Pedagoška psihologija – popravni i kolokvijum DV
Slikanje
Metodika nastave muzičke kulture - kolokvijum II
Muzička kultura DV - kolokvijum II (popravni)
Engleski jezik PV, DV - kolokvijum (popravni)
Srpski jezik, popravni kolokvijum II, PV
Srpski jezik, popravni kolokvijum II, DV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Izborni 6. Osnove antropomotorike 2 
Engleski jezik opšti U - kolokvijum II
Drugi kolokvijum iz Srpskog jezika - DV
Porodična pedagogija drugi kolokvijum
Književnost za decu - kolokvijum II
Opšta higijena - kolokvijum (popravni)
Metodologija pedagških istraživanja - I kolokvijum
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum (popravni)
Muzička kultura DV - kolokvijum II
Pedagogija slobodnog - II kolokvijum
Engleski jezik opšti U - kolokvijum I (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti U - kolokvijum (popravni)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - Popravni kolokvijum - U
Filozofija sa etikom - Popravni kolokvijum
Odlike grupa i međugrupnih odnosa - kolokvijum I
Srpski jezik PV - kolokvijum II
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu DV - master
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - kolokvijum I (popravni)Rezultati ispita održanih u aprilu 2015. godine:

Književnost za decu - Kolokvijum 2 - PV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - DV,PV
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Uvod u pedagogiju prvi kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - drugi kolokvijum - DV
Metodika nastave prirode i društva
Interkulturalno obrazovanje
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Matematika PV
Matematika I i II U
Uvod u pedagogiju
Školska i porodična
Porodična pedagogija

Inkluzivno obrazovanje PV - master
Inkluzija u obrazovanju U
Srpski jezik 1 - Pismeni ispit
Osnove socijalne pedagogije - kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju PV
Porodična pedagogija prvi popravni kolokvijum
Filozofija sa etikom, Retorika
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum
Pedagoška psihologija - U
Pedagoška psihologija - DV
Komunikologija i Fenomenologija
Srpski jezik II U
Socijalna psihologija DV - master
Akademski engleski jezik - master
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Književnost za decu - PV
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - U
Engleski jezik opšti U - kolokvijum I
Tumačenje književnog dela - MASTER UČITELJI
Izborni 7 - Književnost - III godina UČITELJI
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PREDŠKOLSKI VASPITAČ
Osnove prirodnih nauka DV
Pedagoška psihologija - U
Pedagoška psihologija - DV
Metodologija pedagoških istraživanja
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - U
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika PPM
Engleski jezik I godina - Popravni kolokvijum - PV, DV
Opšta higijena - kolokvijum
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum (popravni)
Ekologija - kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum 1 (popravni)
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Engleski jezik opšti U
Engleski jezik struke U
Predškolska pedagogija 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija 2. kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja MASTER

Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Osnove informatike
ICT u nastavi
Rezultati kolokvijuma - Prof. Ružica Petrović
Porodična pedagogija - I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - I popravni kolokvijum
Akademsko pisanje - B. Jovanovic
Metodologija pedagoških istrazivanja - B. Jovanovic
Školska i porodicna pedagogija - B. Jovanovic
Porodica i savremeno društvo
Kultura mladihRezultati ispita održanih u martu 2015. godine:

Muzička kultura DV - kolokvijum I
Osnove vizuelne umetnosti U
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum I
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – U
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – PV
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum I
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum
Uvod u pedagogiju - I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - I kolokvijum
Školska i porodična pedagogija (Prof.dr Branko Jovanović)
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija građanskog vaspitanja
Didaktika - Drugi kolokvijum - U
Didaktika - Drugi kolokvijum - DV
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Tumačenje književnog dela - master U
Književnost modul - III godina
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum II
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum II
Metodika vaspitnog rada DV (master) - kolokvijumRezultati ispita održanih u februaru 2015. godine:

Engleski jezik - I godina - PV, DV
Metodika likovnog vaspitanja - kolokvijum (popravni)
Predškolska pedagogija - kolokvijum I (popravni)
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanjaRezultati ispita održanih u januaru 2015. godine:

Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzija u obrazovanju
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Metodika rada sa decom sa posebnim potrebama

ICT u nastavi
Informatika
Inkluzija u obrazovanju - teorija i praksa
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu
Metodika građanskog vaspitanja
Školska i porodična pedagogija (B. Jovanović)
Književnost - Modul - III godina - U
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV
Inkluzivno obrazovanje - Master PV - II godina
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Interakcija i komunikacijaa u vaspitnom radu

Metodika upoznavanja okoline
Srpski jezik - PV - Popravni
Pedagoška komunikologija i Fenomenologija slobodnog vremena
Književnost za decu - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV
Funkcionalni stilovi srpskog jezika i Govorna kultura - Usmeni
Matematika 1 i 2
Srpski jezik DV - kolokvijum (popravni)
Inkluzija u obrazovanju
Socijalna psihologija DV - master
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Izborni 7: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Individualizacija i podraška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV - master
Interkulturalno obrazovanje
Srpski jezik 2
Srpski jezik 1
Filozofija sa etikom, Retorika
Tumačenje knjizevnog dela - master U
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Pedagoska psihologija
Sociologija obrazovanja - U
Matematika PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Književnost za decu - pismeni
Osnove informatike PV - kolokvijum II
Osnove informatike DV - kolokvijum II
Osnove informatike U - kolokvijum II (grupe za usmeni-praktični deo ispita)
Osnove antropomotorike i Sportsko rekreativne aktivnosti
Opšti engleski U
Engleski jezik struke
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PPM
Didaktika PV
Didaktika PV - kolokvijum II
Metodika nastave prirode i društva
Porodica i savremeno društvo - ispit
Pedagoška psihologija
Razvojna psihologija
Elementarne igre - kolokvijum
Elementarne igre PV (konačne ocene)
Matematika
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV
Predškolska pedagogija - 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija - 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečija igra i stvaralaštvo


Arhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle