Fakultet i Grb

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
 
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Rezultati ispita održanih u aprilu 2014 godine:

Osnove informatike
ICT u nastavi
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – I Kol.
Pedagogija slobodnog vremena DV - kolokvijum II
Opšta higijena - kolokvijum
Ekologija - kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama) U
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Priprema dece za polazak u školu – Konačne ocene, Obaveštenje
Socijalna psihologija DV - master
Interkulturalno obrazovanje
Engleski jezik struke - II god. U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Opšti engleski jezik – I godina – U
Razvojna psihologija - I kolоkvijum - U
Metodike vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Porodica i savremeno društvo
Sociologija
Kultura mladih




Rezultati ispita održanih u martu 2014 godine:

Akademski engleski jezik – pismeni – Master
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – PV
Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija-1. Kolokvijum
Predškolska pedagogija-2. Kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečija igra i stvaralaštvo

Porodična pedagogija – I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena DV - kolokvijum I (popravni)
Pedagogija slobodnog vremena PV - kolokvijum I (popravni)
Didaktika U - kolokvijum II (popravni)
Didaktika DV - kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike U - kolokvijum I
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum I (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Uvod u pedagogiju - I kol.
Matematika - apsolventski rok
Dečija igra i stvaralaštvo – Master PV
Metodika vaspitnog rada – Master DV
Filozofija sa etikom
Pedagogija slobodnog vremena DV - kolokvijum I
Pedagogija slobodnog vremena - kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Didaktika DV - kolokvijum II
Didaktika U - kolokvijum II
Predškolska pedagogija II kol.
Metodika nastave prirode i društva U
Didaktika U



Rezultati ispita održanih u februaru 2014 godine:

Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum I
Tumačenje književnog dela - MASTER U
Engleski jezik PV, DV - kolokvijum popravni
Izabrani književni žanr – izborni – U
Sportsko rekreativna nastava PV, DV - kolokvijum
Terminologija u fizičkoj kulturi - kolokvijum
Sportsko rekreativne aktivnosti - kolokvijum

Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Školska i porodična pedagogija
Pedagoška statistika
Pedagoška dijagnostika
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodika nastave građanskog vaspitanja



Rezultati ispita održanih u januaru 2014 godine:

Uvod u pedagogiju
Školska i porodična pedagogija GBN
Korektivna gimnastika
Terminologija u F.K.
Sportsko rekreativne aktivnosti 1

Razvojne krize i mentalno zdravlje
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV - kolokvijum I
Razvijanje humanih odnosa među polovima i vaspitanje mladih za odgovorno roditeljstvo
Izabrani književni žanr - izborni – U
Tumačenje književnog dela – master U
Izabrani književni žanr PV - master
Srpski jezik 1
Pedagogija slobodnog vremena – ispit
Fenomenologija slobodnog vremena – ispit
Pedagoška komunikologija – ispit
Inkluzija u obrazovanju PV DV
Srpski jezik 2 – rezultati pismenog ispita II god. – U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama) - doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Konstruktivno resavanje sukoba
Metodika nastave P i D
Psihologija komunikacije
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcijai komunikacija u vaspitnom radu (diferencijalni ispit)
Pedagoška psihologija

Matematika 1 i 2
ICT u nastavi - мастер
Francuski jezik - master
Akademski engleski jezik - master
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Održivi razvoj životne sredine U - master
Školska i porodična pedagogija U - praktikumi
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni deo – DV
Pedagoška psihologija
Inkluzivno obrazovanje PV -master
Socijalna psihologija - master DV
Engleski jezik struke – U
Srpski jezik DV
Srpski jezik PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni deo - DV
Matematika 1 i 2
Književnost za decu
Metodika nastave prirode i društva – III god. U – Popravni kol.
Kultura mladih
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika PV - kolokvijum II
Retorika - ispit
Filozofija vaspitanja - ispit



Rezultati ispita održanih u decembru 2013 godine:

Inkluzija u obrazovanju U - ocene izveštaja sa prakse
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 2 – U
Razvojna psihologija - popravni I kol. PV, DV
Rezultati prvog kolokvijuma iz engleskog jezika za studente prve godine studijskog programa PV, nastavnik stranog jezika Ivana Ćirković Miladinović.
Rezultati prvog kolokvijuma iz engleskog jezika za studente prve godine studijskog programa DV, nastavnik stranog jezika Ivana Ćirković Miladinović.
Osnove komunikologije DV - kolokvijum I (popravni)
Osnove komunikologije PV - kolokvijum I (popravni)
Osnove komunikologije U - kolokvijum I (popravni)
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum (popravni)
Elementarne igre i plivanje - kolokvijum
Elementarne igre PV - kolokvijum II (popravni)
Francuski jezik - master
Engleski jezik struke - U - II kolokvijum
Školska i porodična pedagogija - ispit
Porodična pedagogija - ispit

Školska i porodična pedagogija - II popravni kolokvijum
Akademski engleski jezik - kolokvijum I
Ruski jezik - kolokvijum II
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - kolokvijum II
Matematika 2 - kolokvijum I (popravni)
Matematika 1 - kolokvijum I (popravni)
Elementarne igre i plivanje - kolokvijum I
Engleski jezik struke U - kolokvijum I (popravni)
Inkluzija u obrazovanju U - kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 2 – U
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 2 – DV
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – master
Izabrani književni žanr - kolokvijum I (master vaspitač)
Retorika – kolokvijum, konačne ocene – PV, DV
Filozofija vaspitanja - kolokvijum, konačne ocene – MAS PV
Inkluzivno obrazovanje PV - kolokvijum I (master)
Govorne veštine i komunikacija U - kolokvijum I
Osnove komunikologije DV - kolokvijum I
Osnove komunikologije PV - kolokvijum I
Osnove komunikologije U - kolokvijum I
Inkluzija u obrazovanju PV, DV - kolokvijum I
Elementarne igre PV - kolokvijum II
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Engleski jezik struke U - kolokvijum I
Didaktika DV
Uvod u proučavanje književnosti – Popravni kol. – DV
Retorika
Filozofija vaspitanja
Školska i porodična pedagogija - kolokvijum II
Razvojne krize i mentalno zdravlje - kolokvijum I
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Didaktika U - kolokvijum I (popravni)
Srpski jezik II - kolokvijum I (popravni)
Srpski jezik DV - kolokvijum I (popravni)
Srpski jezik PV - kolokvijum I (popravni)



Rezultati ispita održanih u novembru 2013 godine:

Izborni predmet 7 – Kolokvijum Književnost – U
Didaktika PV - kolokvijum I (popravni)
Didaktika DV - kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 1 – DV
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum I (popravni)
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Školska i porodična pedagogija - I popravni kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja PV master - kolokvijum I
Osnove informatike PV - kolokvijum I
Osnove informatike DV - kolokvijum I
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika U (modul) - kolokvijum I
Srpski jezik DV - kolokvijum I
Srpski jezik PV - kolokvijum I
Muzičko vaspitanje PV - kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka PV - kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum I (popravni)
Uvod u pedagogiju - ispit
Srpski jezik 1 U - kolokvijum I (popravni)
Didaktika U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV - kolokvijum I
Retorika – kolokvijum
Filozofija sa etikom – ispit (diferencijalni) – ms

Srpski jezik 2 U - kolokvijum I
Školska i porodična pedagogija - I kolokvijum
Srpski jezik 1 U - kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka PV - kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum I
Filozofija vaspitanja PV (master) - kolokvijum I
Didaktika PV - kolokvijum I
Didaktika DV - kolokvijum I
Didaktika U - kolokvijum I



Rezultati ispita održanih u oktobru 2013 godine:

Elementarne igre I kol. – PV
Predškolska pedagogija - kol. II god. PV
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 1
Prevencija poremećaja u ponašanju - Rezultati sa kolokvijuma - III godina DV
Detinjstvo i prava deteta
Didaktika - U
Didaktika - DV
Književnost za decu
Osnove socijalne pedagogije – master – DV
Književnost za decu – usmeni – U
Književnost za decu – usmeni – PV
Inkluzivno obrazovanje - master PV
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Socijalna psihologija
Uvod u pedagogiju
Filozofija vaspitanja PV - master
Filozofija sa etikom
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Ekologija
Školska i porodična pedagogija
Opšti engleski jezik U - pismeni
Engleski jezik struke U - pismeni
Pedagogija slobodnog vremena
Fenomenologija slobodnog vremena




Rezultati ispita održanih u septembru 2013 godine:

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Pedagoška psihologija
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti

Književnost za decu - pismeni – U
Književnost za decu - pismeni – PV
Srpski jezik
Srpski jezik 1
Srpski jezik 2

Metodika nastave građanskog vaspitanja
Metodologija pedagoških istraživanja
Pedagoška dijagnostika
Pedagoška statistika
Školska i porodična pedagogija - Prof. dr Branko Jovanović
Uvod u proučavanje književnosti – DV
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije
Metodika nastave prirode i društva - U
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni – U
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Metodika nastave muzičke kulture U
Govorna kultura - master
Matematika I i II
Izabrani književni žanr – master PV
Izborni predmetni modul – književnost
Uvod u proučavanje književnosti U
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika U
Uvod u pedagogiju
Kultura mladih
Obrazovanje za održivi razvoj
Sociologija

Pedagoška psihologija
Razvojna psihologija
Osnove prirodnih nauka – U
Osnove prirodnih nauka – PV
Osnove prirodnih nauka – DV
Književnost za decu - U - usmeni
Književnost za decu - PV – usmeni
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Filozofija sa etikom
Filozofija vaspitanja

Metodika nastave građanskog vaspitanja
Metodologija pedagoških istraživanja
Obrazovna tehnologija
Pedagoška dijagnostika
Pedagoška statistika
Školska i porodična pedagogija (Branko Jovanović)
Metodika nastave prirode i društva
Srpski jezik I i II
Govorna kultura
Osnove socijalne pedagogije
Konstruktivno resavanje sukoba
Književnost za decu – pismeni – U
Izabrani književni žanr – master PV
Književnost za decu - pismeni - PV
Književnost - modul - Izborni predmet 6
Predškolska pedagogija 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija 2. kolokvijum
Rad sa darovitim učenicima
Dečija igra i stvaralaštvo
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitno-obrazovnog rada

Engleski jezik struke pismeni - U
Opšti engleski jezik pismeni - U
Metodika nastave muzičke kulture
Ekologija
Opšta higijena
Zeleni putokazi
Pedagoška komunikologija
Pedagogija slobodnog vremena
Inkluzivno obrazovanje – master PV
Interkulturalno obrazovanje
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Didaktika – U
Didaktika – PV
Didaktika – PV doskolovanje
Didaktika – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Književnost - modul - III godina – izborni 7 – U
Praktikumi iz porodične pedagogije
Sociologija
Pedagoške osnove vaspitnog rada
Kultura mladih
Savremeno društvo i demokratija
Porodica i savremeno društvo
Obrazovanje za održivi razvoj




Rezultati ispita održanih u avgustu 2013 godine:

Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Akademski engleski jezik - master
Pedagogija slobodnog vremena
Porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Književnost Modul - III godina
Književnost za decu - U - usmeni ispit
Кnjiževnost za decu - PV - usmeni ispit
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije
Uvod u proučavanje književnosti - Usmeni - DV
Engleski struke - pismeni – U
Opšti engleski jezik - pismeni – U
Konstruktivno rešavanje sukoba
Metodika upoznavanja okoline - PV
Engleski jezik – Pismeni – PV, DV
Govorna kultura
Srpski jezik 1, 2
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Inkluzivno obrazovanje – Master PV
Rezultati sa kolokvijuma kod prof. dr Emine Kopas-Vukasinovic od 26. avgusta 2013.
Filozofija sa etikom
Retorika
Filozofija vaspitanja

Metodika nastave građanskog vaspitanja - 24.8.2013
Metodologija pedagoškog istraživanja - 24. i 25.8.2013
Pedagoška dijagnostika - 24.8.2013
Pedagoška statistika - 24. i 25.8.13
Metodika nastave prirode i društva
Socijalna psihologija
Zeleni putokazi
Opšta higijena
Ekologija
Uvod u pedagogiju U - praktikumi
Porodična pedagogija PV, DV - praktikumi
Osnove informatike
Književnost za decu U
Književnost za decu PV
Uvod u proučavanje književnosti - DV - pismeni
Matematika I i II
Metodika nastave muzičke kulture
Osnove fizičkog i zdravstvenog
Pedagogija slobodnog vremena (izborni) – Ispit
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Pedagoška psihologija
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Uvod u proučavanje književnosti - U - pismeni
Izabrani predmetni modul - književnost
Izabrani književni žanr - master PV
Sociologija – PV I godina
Didaktika - PV
Didaktika - DV
Pedagoška komunikologija – Ispit
Školska i porodična pedagogija – Ispit
Sociologija DV
Sociologija obrazovanja
Obrazovanje za održivi razvoj
Porodica i savremeno društvo
Kultura mladih

Didaktika U
Didaktika PV - doškolovanje
Školska i porodična pedagogija - praktikumi



Rezultati ispita održanih u junu 2013 godine:

Pedagoška psihologija
Informatika u obrazovanju
Osnove informatike
Književnost za decu U - usmeni
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Književnost za decu - PV – usmeni
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Socijalna psihologija DV - master
Uvod u pedagogiju
Osnove prirodnih nauka U
Kultura govora PV - master
Metodika upoznavanja okoline PV
Akademski engleski jezik, rezultati testa - master
Pedagoška statistika
Uvod u istoriju književnosti U
Uvod u proučavanje književnosti (doškolovanje) - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti DV - usmeni
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - ispit
Sociologija PV
Odlike grupa i međugrupnih odnosa  DV - master
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu PV – master
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Pedagoška psihologija DV
Psihopatologija detinjstva i mladosti DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Praktikumi iz uvoda u pedagogiju - U
Sociologija DV
Porodična pedagogija
Metodika nastave prirode i društva
Uvod u pedagogiju - praktikumi PV, DV
Književnost za decu U - pismeni
Pedagogija slobodnog vremena DV
Opšti engleski jezik U
Informatika u obrazovanju
Metodika nastave muzičke kulture - kolokvijum II (popravni)
Predškolska pedagogija - broj ostvarenih bodova
Elementarne igre i plivanje - kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja DV - kolokvijum
Ekologija
Engleski jezik PV, DV - pismeni
Osnove informatike U
Didaktika U
Pedagogija slobodnog vremena
Izabrani književni žanr PV - master
Izborni predmetni modul - Književnost
Obrazovanje i održivi razvoj PV - master
Didaktika U - kolokvijum III (popravni)
Srpski jezik II - pismeni
Rad sa darovitim učenicima - broj ostvarenih bodova
Predškolska pedagogija - broj ostvarenih bodova
Praktikumi iz porodične pedagogije
Književnost za decu PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti - doškolovanje
Srpski jezik 1 U
Osnove socijalne pedagogije DV
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Školska i porodična pedagogija
Didaktika DV - kolokvijum III (popravni)
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika-doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV, DV
Tumačenje književnog dela U - master
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Srpski jezik DV
Srpski jezik PV
Filozofija sa etikom U, PV, DV
Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeni
Psihološke osnove grupnog rada - kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture - kolokvijum II
Savremeno društvo i demokratija
Sociologija obrazovanja
Kultura mladih
Porodica i savremeno društvo



Rezultati ispita održanih u maju 2013 godine:

Književnost za decu ponovljeni kolokvijum 2
Opšti engleski jezik U - kolokvijum II
Engleski jezik PV
Engleski jezik DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - kolokvijum II
Uvod u pedagogiju - kolokvijum II (popravni)
Didaktika DV - kolokvijum III
Didaktika U - kolokvijum III
Psihopatologija detinjstva i mladosti - kolokvijum II
Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum (popravni)
Sociologija DV - kolokvijum
Sociologija PV - kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - kolokvijum II
Književnost za decu PV - kolokvijum II (popravni)
Dečija igra i stvaralaštvo - kolokvijum - master
Metodika vaspitnog rada - kolokvijum - master
Psihopatologija detinjstva i mladosti - kolokvijum I (popravni II)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - kolokvijum I (popravni II)
Pedagogija slobodnog vremena - kolokvijum II (popravni)
Uvod u istoriju književnosti U - kolokvijum I (popravni)
Osnove socijalne pedagogije DV - master
Rad sa decom sa posebnim potrebama PV
Metodika rada vaspitača u domskim i specijalizovanim vaspitmo-obrazovnim ustanovama
Modeli organizacije rada u domovima učenika
Rad sa darovitim učenicima U, DV
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum II
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum I

Književnost za decu U - kolokvijum II
Uvod u pedagogiju - II kolokvijum
Porodična pedagogija – II popravni kolokvijum
Osnove antropomotorike 2 - popravni kolokvijum
Korektivna gimnastika - popravni kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog - popravni kolokvijum
Književnost za decu PV-kolokvijum II
Uvod u istoriju srpske književnosti U-kolokvijum
Tumačenje književnog dela U-master
Ekologija-kolokvijum (popravni)
Informatika u obrazovanju U-kolokvijum I
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum II


Rezultati ispita održanih u aprilu 2013 godine:

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu-kolokvijum I (popravni)
Izabrani književni žanr PV-master
Književnost za decu U-kolokvijuim I (popravni)
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije DV
Rad sa decom sa posebnim potrebama-doškolovanje
Rad sa decom sa posebnim potrebama PV, DV
Književnost za decu PV - popravni kolokvijum I
Metodika građanskog vaspitanja
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu - master
Metodologija pedagoških istraživanja
Porodična pedagogija - II kol.
Školska i porodična pedagogija - ispit
Inkluzivno obrazovanje - master PV
Rad sa decom sa posebnim potrebama - U
Pregledani praktikumi - Prof. dr Gordana Budimir Ninković
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum I (popravni)
Interkulturalno obrazovanje-kolokvijum I
Antropomotorika I kolokvijum
Pedagoška psihologija
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Razvojne krize i mentalno zdravlјe Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije

Uvod u proučavanje književnosti DV-usmeni
Socijalna psihologija DV-master
Engleski jezik opšti U-popravni kolokvijum
Srpski jezik 2-pismeni
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Osnove informatike, Informatiika
Metodika nastave muzičke kulture, Muzička kultura, Dečje muzičko stvaralaštvo
Filozofija sa etikom-kolokvijum (popravni)
Psihopatologija-kolokvijum (popravni)
Domska pedagogija
Opšta higijena-kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti U-pismeni
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Metodika srpskog jezika, Metodika razvoja govora
Razvojna psihologija
Osnove fizičkog vaspitanja U
Metodika nastave muzičke kulture U-kolokvijum 1 (popravni)
Srpski jezik I U
Književnost za decu U-kolokvijum I
Ekologija-kolokvijum I
Književnost za decu-ispit
Srpski jezik DV
Srpski jezik PV
Uvod u proučavanje književnosti DV-pismeni
Književnost za decu PV-kolokvijum I
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum I
Porodična pedagogija I popravni kol.
Engleski jezik struke U-pismeni
Rezultati kolokvijuma-prof. Emina Kopas Vukašinović
Uvod u pedagogiju I popravni kol.
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika U
Engleski jezik opšti U-kolokvijum I
Akademski engleski jezik-master
Metodika nastave muzičke kulture U-kolokvijum I
Porodična pedagogija I kolokvijum



Rezultati ispita održanih u martu 2013 godine:

Didaktika U-kolokvijum II (popravni)
Didaktika DV-kolokvijum II (popravni)
Osnove prirodnih nauka U-kolokvijum I (popravni)
Metodika nastave prirode i društva
Osnove vizuelne umetnosti 2 U
Informatika
Filozofija sa etikom-kolokvijum
Filozofija vaspitanja PV-master
Uvod u pedagogiju - I kolokvijum
Dečija igra i stvaralaštvo PV master-kolokvijun
Metodika vaspitnog rada DV master-kolokvijum
Slobodno vreme i porodična pedagogija - Ispit
Didaktika
Didaktika DV-kolokvijum II
Didaktika U-kolokvijum II
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV-kolokvijum I
Rad sa darovitim učenicima-kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama - ispit



Rezultati ispita održanih u februaru 2013 godine:

Predškolska pedagogija PV-kolokvijum II
Osnove prirodnih nauka U-kolokvijum I
Osnove informatike
Izabrani književni žanr - PV Master
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Održivi razvoj životne sredine-master
Osnove socijalne pedagogije
Školska i porodična pedagogija
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Pedagoška komunikologija PV, DV-master
Fenomenologija slobodnog vremena DV-master
Porodična pedagogija - ispit



Rezultati ispita održanih u januaru 2013 godine:

Srpski jezik 1 U
Srpski jezik 2 - pismeni - ispit
Metodika nastave muzičke kulture
Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijuum I
Praktikumi - Školska i porodična pedagogija
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Metodologija
Statistika
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Kultura mladih U
Retorika
Filozofija
Filozofija vaspitanja PV-master
Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijum II
Socijalna psihologija DV - master
Porodica i savremeno društvo-kolokvijum I i II
Sociologija obrazovanja U
Engleski jezik struke U-pismeni
Srpski jezik PV, DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu-kolokvijum II
Metodika nastave prirode i društva
Osnove informatike PV-kolokvijum II (Grupe za praktični deo ispita)
Osnove informatike DV-kolokvijum II (Grupe za praktični deo ispita)
Akademski engleski jezik I kolokvijum - master
Sociologija obrazovanja U-kolokvijum I
Didaktika PV-kolokvijum II (popravni)
Pedagoške osnove vaspitnog rada U
Didaktika PV-doškolovanje
Didaktika PV
Didaktika DV
Didaktika U
Rad sa decom sa posebnim potrebama - Ocene zadataka sa prakse - U
Književnost za decu U
Porodica i savremeno društvo
Uvod u proučavanje književnosti DV


Rezultati ispita održanih u decembru 2012 godine:

Izabrani književni žanr U-kolokvijum I (popravni)
Osnove komunikologije-kolokvijum I (popravni)
Govorne veštine i komunikacija-kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike PV-kolokvijum I (popravni)
Školska i porodična pedagogija II kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti DV-kolokvijum II (popravni)
Izabrani književni žanr PV-master
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu-kolokvijum (popravni)
Srpski jezik PV,DV-kolokvijum I (popravni)
Didaktika PV-kolokvijum II
Akademski engleski jezik kolokvijum I-master
Osnove komunikologije U
Metodika nastave engleskog jezika (izborni modul) U-kolokvijum I
Osnove komunikologije PV DV
Govorne veštine i komunikacija
Osnova vizuelne umetnosti - popravi kolokvijum
Metodika srpskog jezika i književnosti-kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijum II
Rad sa decom sa posebnim potrebama - popravni kolokvijum
Sportsko rekreativna nastava - Kolokvijum
Srpski jezik II-kolokvijum I (popravni)
Predškolska pedagogija - II god. PV - I kolokvijum (popravni)
Engleski jezik struke U-kolokvijum I (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Školska i porodična pedagogija - II kolokvijum
Retorika - II kolokvijum
Didaktika U-kolokvijum I (popravni)
Didaktika PV-kolokvijum I (popravni)
Didaktika DV-kolokvijum I (popravni)



Rezultati ispita održanih u novembru 2012 godine:

Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijum I (popravni)
Engleski jezik struke U-kolokvijum I
Srpski jezik PV-kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama - druga grupa
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Didaktika DV-kolokvijum I
Didaktika PV-kolokvijum I
Didaktika U-kolokvijum I
Ruski jezik-kolokvijum I
Srpski jezik 2-kolokvijum I
Filozofija vaspitanja, Retorika
Osnove informatike PV-kolokvijum I
Osnove informatike DV-kolokvijum I
Uvod i porodična pedagogija - ispit
Školska i porodična pedagogija - prvi popravni kolokvijum
Osnove prirodnih nauka PV - popravni
Osnove prirodnih nauka DV - popravni
Predškolska pedagogija - rezultati sa 1. Kolokvijuma - II godina PV
Prevencija poremećaja u ponašanju - rezultati sa kolokvijuma - III godina DV
Razvojna psihologija PV, DV-kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka DV-kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka PV-kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u oktobru 2012 godine:


Sociologija obrazovanja - popravni kolokvijum - I godina - U

Uvod u proučavanje književnosti - U - kolokvijum 1
Školska i porodična pedagogija - I kolokvijum
Sociologija obrazovanja U-kolokvijum I
Uvod u pedagogiju - ispit - oktobar II
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti-vanredni rok
Osnove socijalne pedagogije
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Informatika
Književnost za decu PV-usmeni
Književnost za decu U-usmeni
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološke osnove vaspitnog rada
Uvod u pedagogiju, Školska i porodična pedagogija
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka DV
Književnost-modul
Pedagogija slobodnog vremena DV
Uvod u proučavanje književnosti U
Filozofija sa etikom U
Filozofija PV
Filozofija DV
Retorika
Filozofija vaspitanja-master
Porodična pedagogija
Metodike prirode i društva - U
Metodike upoznavanja okoline - PV
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika U
Opšti engleski jezik - pismeni - U I god.
Pedagogija slobodnog vremena
Metodika nastave muzičke kulture
Interkulturalno obrazovanje
Praktikumi - Uvod u pedagogiju
Književnost za decu PV-pismeni
Književnost za decu U-pismeni
Srpski jezik


Rezultati ispita održanih u septembru 2012 godine:

Preduzetništvo
Izabrani književni žanr - master vaspitači u predškolskim ustanovama
Pedagoška psihologija
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom rad
u
Školska i porodična pedagogija-oktobarski rok
Književnost-modul (III godina)
Uvod u proučavanje književnosti U-pismeni
Konstruktivno rešavanje sukoba-oktobarski rok
Rad sa decom sa posebnim potrebama-oktobarski rok
Praktikumi - Školska i porodična pedagogija-oktobarski rok
Književnost za decu - usmeni - U
Književnost za decu - usmeni - PV
Metodika upoznavanja okoline - pismeni - PV
Informatika u obrazovanju U
Pedagoska psihologija
Pedagoška psihologija
Konstruktivno rešavanje sukoba
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Psihološke osnove vaspitnog rada
Uvod u Pedagogiju - ispit
Predškolska pedagogija - 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija - 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijum
Rad sa darovitim učenicima - kolokvijum
Dečija igra i stvaralaštvo - kolokvijum
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka U
Uvod u istoriju književnosti-modul
Osnove informatike
Porodična pedagogija
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije
Filozofija sa etikom
Književnost za decu - pismeni - U
Književnost za decu - pismeni - PV
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu (master studije)
Metodologija pedagoških istraživanja (osnovne studije)
Metodika nastave muzičke kulture
Metodika nastave prirode i društva
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PV
Praktikumi - Uvod u pedagogiju
Srpski jezik PV
Srpski jezik 2 U
Opšta higijena
Ekologija
Praktikumi - Porodična pedagogija
Književnost za decu U
Opšti engleski jezik U
Engleski jezik struke (pismeni) U
Informatika u obrazovanju U
Osnove informatike U

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje
Psihologija komunikacije
Pedagoška psihologija
Razvojna psihologija

Školska i porodična pedagogija
Književnost za decu PV-usmeni
Književnost modul U
Uvod u proučavanje književnosti U-pismeni
Praktikumi školska i porodična pedagogija
Engleski jezik struke U
Uvod u proučavanje književnosti - DV


Rezultati ispita održanih u avgustu 2012 godine:

Održivi razvoj životne sredine - master U
Pedagoška psihologija
Srpski jezik, Srpski jezik 2
Predškolska pedagogija 1. i 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Rad sa darovitim učenicima
Dečja igra i stvaralaštvo
Metodika vaspitnog rada
Književnost - modul III godina - U
Metodike upoznavanja okoline PV
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Engleski jezik PV,DV (pismeni)
Metodika građanskog vaspitanja
Metodologija pedagoških istrazivanja sa statistikom
Školska i porodična pedagogija
Psihološke osnove vaspitnog rada
Opšta higijena
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Razvojna psihologija U
Razvojna psihologija DV, PV
Fenomenologija slobodnog vremena - master
Uvod u pedagogiju i Porodična pedagogija
Interkulturalno obrazovanje
Književnost za decu U - pismeni
Književnost za decu PV - pismeni
Izabrani književni žanr PV - master
Filozofija vaspitanja (MS) i Filozofija sa etikom
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu, Psihologija komunikacije, Razvojne krize i mentalno zdravlje, Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Metodika nastave srpskog jezika, Metodika razvoja govora, Književni žanr u nastavi
Praktikumi - Uvod u pedagogiju i porodična pedagogija
Školska i porodična pedagogija
Metodika nastave prirode i društva
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika DV
Engleski jezik (opšti) U
Engleski jezik struke U
Ekologija
Pedagogija slobodnog vremena (izborni predmet)
Metodika nastave muzičke kulture (treća godina)
Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima
Razvojna psihologija,
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu,
Psihopatologija detinjstva i mladosti,
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu,
Odlike grupa i međugrupnih odnosa,
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu.

Uvod u proučavanje književnosti - pismeni
Praktikumi iz školske i porodične


Rezultati ispita održanih u junu 2012 godine:

Književnost-modul
Uvod u istoriju književnosti i Književnost U (izborni)
Školska i porodična pedagogija-doškolovanje
Razvojna psihologija U-Portfolio (predlog ocena)
Književnost za decu PV-usmeni
Književnost za decu U-usmeni
Pedagoška psihologija U-Portfolio (predlog ocena)
Pedagoška psihologija U
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Osnove socijalne pedagogije
Pedagoška psihologija DV
Osnove informatike U-pismeni ispit i kolokvijum (popravni)
Informatika u obrazovanju U-doškolovanje
Informatika u obrazovanju U-pismeni ispit i kolokvijum (popravni)
Rezultati svih ispita-prof. Radmila Milovanović
Interakcija i komunikacija U
Razvojna psihologija U
Porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju U
Metodika nastave muzičke kulture
Pedagoška komunikologija
Pedagogija slobodnog vremena
Psihološke osnove grupnog rada
Zeleni putokazi PV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka U
Praktikum iz porodične pedagogije
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Uvod u pedagogiju PV,DV
Inkluzivno obrazovanje
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu
Sociologija PV
Sociologija DV
Školska i porodična pedagogija
Pedagoška dijagnostika
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija pedagoških istraživanja i Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Preduzetničko učenje
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV-kolokvijum (popravni)
Dečija igra i stvaralaštvo PV master-kolokvijum (popravni)
Engleski jezik PV, DV
Rad sa darovitim učenicima kolokvijum (popravni)
Predškolska pedagogija PV-kolokvijum I i II (popravni)
Književnost za decu U
Izabrani književni žanr PV-master
Izabrani književni žanr U
Engleski jezik (opšti) U
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Uvod u pedagogiju U-praktikum
Metodika nastave likovne kulture U
Srpski jezik 1 U
Srpski jezik PV
Srpski jezik DV
Uvod u pedagogiju PV,DV-praktikum
Osnove informatike PV,DV
Pedagoška psihologija DV-kolokvijum I (popravni)
Pedagoška psihologija U-kolokvijum I (popravni)
Ekologija
Engleski jezik struke U
Informatika u obrazovanju U-kolokvijum II
Osnove informatike U-kolokvijum II
Metodika nastave muzičke kulture-kolokvijum II (popravni)
Književnost za decu PV
Srpski jezik 2 U
Tehnike učenja DV-master
Književnost za decu U (stari program)
Didaktika U-kolokvijum III (popravni)
Uvod u istoriju književnosti U-kolokvijum I (popravni)
Didaktika DV-kolokvijum III
Didaktika U
Didaktika PV-doškolovanje
Didaktika DV
Pedagogija slobodnog vremena
Uvod u proučavanje književnosti U
Engleski jezik DV,PV-kolokvijum III (popravni)
Engleski jezik U-kolokvijum II
Filozofija
Razvojna psihologija PV, DV
Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima
Sociologija PV-kolokvijum II (popravni)
Sociologija DV-kolokvijum II (popravni)
Školska i porodična pedagogija U
Didaktika PV



Rezultati ispita održanih u maju 2012 godine:

Uvod u pedagogiju-kolokvijum II (popravni)
Književnost za decu U-kolokvijum II (popravni)
Književnost za decu PV-kolokvijum II (popravni)
Razvojna psihologija U-kolokvijum I (popravni)
Pedagoška psihologija U-kolokvijum I (popravni)
Pedagoška psihologija DV-kolokvijum I (popravni)
Didaktika U-kolokvijum III
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U-kolokvijum II
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum II (popravni)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja-kolokvijum II
Preduzetničko učenje DV-kolokvijum
Preduzetničko učenje PV-kolokvijum
Preduzetničko učenje U-kolokvijum
Sociologija PV-kolokvijum II
Sociologija DV-kolokvijum II
Uvod u pedagogiju PV,DV-kolokvijum II
Porodična pedagogija PV,DV-kolokvijum II (popravni)
Interkulturalno obrazovanje-kolokvijum (popravni)
Filozofija sa etikom
Književnost za decu PV-kolokvijum II
Metodika nastave muzičke kulture-kolokvijum II
Školska i porodična pedagogija
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodika građanskog vaspitanja U
Književnost U-kolokvijum I
Predškolska pedagogija PV-kolokvijum II
Uvod u pedagogiju U-kolokvijum II
Korektivna gimnastika-kolokvijum II
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum II
Ekologija U-kolokvijum
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Srpski jezik U
Književnost za decu U-kolokvijum I (popravni)
Opšta higijena-kolokvijum I (popravni)
Osnove socijalne pedagogije-kolokvijum
Interkulturalno obrazovanje-kolokvijum
Sociologija PV-kolokvijum I (popravni)
Sociologija DV-kolokvijum I (popravni)
Književnost za decu
Književnost U
Metodologija pedagoških istraživanja-kolokvijum I (popravni)
Porodična pedagogija PV-kolokvijum II
Informatika u obrazovanju U-doškolovanje
Osnove informatike-kolokvijum I
Informatika u obrazovanju-kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Srpski jezik PV
Srpski jezik II U
Metodika nastave muzičke kulture
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum I (popravni)





   
Webmaster

Copyright C 2007 Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu,
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
tel: (+381 35) 223 805; faks: (+381 35) 223 805 | email