FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 16.4.2015.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.Rezultati ispita održanih u aprilu 2015. godine:

Opšta higijena - kolokvijum
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum (popravni)
Ekologija - kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum 1 (popravni)
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Engleski jezik opšti U
Engleski jezik struke U
Predškolska pedagogija 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija 2. kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja MASTER

Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Osnove informatike
ICT u nastavi
Rezultati kolokvijuma - Prof. Ružica Petrović
Porodična pedagogija - I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - I popravni kolokvijum
Akademsko pisanje - B. Jovanovic
Metodologija pedagoških istrazivanja - B. Jovanovic
Školska i porodicna pedagogija - B. Jovanovic
Porodica i savremeno društvo
Kultura mladihRezultati ispita održanih u martu 2015. godine:

Muzička kultura DV - kolokvijum I
Osnove vizuelne umetnosti U
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum I
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – U
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – PV
Metodika nastave muzičke kulture U - kolokvijum I
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum
Uvod u pedagogiju - I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - I kolokvijum
Školska i porodična pedagogija (Prof.dr Branko Jovanović)
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija građanskog vaspitanja
Didaktika - Drugi kolokvijum - U
Didaktika - Drugi kolokvijum - DV
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Tumačenje književnog dela - master U
Književnost modul - III godina
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum II
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum II
Metodika vaspitnog rada DV (master) - kolokvijumRezultati ispita održanih u februaru 2015. godine:

Engleski jezik - I godina - PV, DV
Metodika likovnog vaspitanja - kolokvijum (popravni)
Predškolska pedagogija - kolokvijum I (popravni)
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanjaRezultati ispita održanih u januaru 2015. godine:

Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzija u obrazovanju
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Metodika rada sa decom sa posebnim potrebama

ICT u nastavi
Informatika
Inkluzija u obrazovanju - teorija i praksa
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu
Metodika građanskog vaspitanja
Školska i porodična pedagogija (B. Jovanović)
Književnost - Modul - III godina - U
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - PV
Inkluzivno obrazovanje - Master PV - II godina
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Interakcija i komunikacijaa u vaspitnom radu

Metodika upoznavanja okoline
Srpski jezik - PV - Popravni
Pedagoška komunikologija i Fenomenologija slobodnog vremena
Književnost za decu - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV
Funkcionalni stilovi srpskog jezika i Govorna kultura - Usmeni
Matematika 1 i 2
Srpski jezik DV - kolokvijum (popravni)
Inkluzija u obrazovanju
Socijalna psihologija DV - master
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Izborni 7: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Individualizacija i podraška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV - master
Interkulturalno obrazovanje
Srpski jezik 2
Srpski jezik 1
Filozofija sa etikom, Retorika
Tumačenje knjizevnog dela - master U
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Pedagoska psihologija
Sociologija obrazovanja - U
Matematika PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Književnost za decu - pismeni
Osnove informatike PV - kolokvijum II
Osnove informatike DV - kolokvijum II
Osnove informatike U - kolokvijum II (grupe za usmeni-praktični deo ispita)
Osnove antropomotorike i Sportsko rekreativne aktivnosti
Opšti engleski U
Engleski jezik struke
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PPM
Didaktika PV
Didaktika PV - kolokvijum II
Metodika nastave prirode i društva
Porodica i savremeno društvo - ispit
Pedagoška psihologija
Razvojna psihologija
Elementarne igre - kolokvijum
Elementarne igre PV (konačne ocene)
Matematika
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV
Predškolska pedagogija - 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija - 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečija igra i stvaralaštvoRezultati ispita održanih u decembru 2014. godine:

Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije - kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 2 - ponovlјeni – U
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 2 - ponovlјeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 2 - ponovlјeni – DV
Izborni 7 – Modul Knјiževnost – U – III godina
Engleski jezik struke - kolokvijum I (popravni)
Metodika srpskog jezika i knjizevnosti - I popravni kolokvijum
Školska i porodična pedagogija - II popravni kolokvijum
Sociologija obrazovanja U - kolokvijum
Francuski jezik - kolokvijum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV, DV
Srpski jezik 2 U - kolokvijum (popravni)
Srpski jezik - kolokvijum
Osnove komunikologije PV - kolokvijum
Srpski jezik - kolokvijum
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti - kolokvijum 2 - U
Uvod u pedagogiju, Porodična pedagogija - ispit
Školska i porodicna pedagogija - II kolokvijum
Matematika
Akademski engleski jezik - master - popravni kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa (predispitne obaveze)
Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum II
Istorija srpske književnosti 1 - kolokvijum
Engleski jezik struke - I kolokvijum
Elementarne igre - popravni
Filozofija sa etikom - kolokvijum
Osnove vizuelne umetnosti U - kolokvijum (popravni)
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum (popravni)
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum (popravni)
Školska i porodična pedagogija U - kolokvijum I (popravni)
Akademski engleski jezik (master) - kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa - kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju PV, DV - kolokvijum
Sportsko-rekreativne aktivnosti PV,DV
Retorika
Elementarne igre i plivanje - kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama (Inkluzivno obrazovanje)
Inkluzija u obrazovanju U - kolokvijum
Osnove vizuelne umetnosti PV,DV - kolokvijum (popravni)
Srpski jezik 2 U - kolokvijum


Rezultati ispita održanih u novembru 2014 godine:

Metodika likovnog vaspitanja PV - kolokvijum I
Matematika PV - kolokvijum I
Matematika II - kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti U - kolokvijum I (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti U - kolokvijum I
Retorika i Filozofija sa etikom
Didaktika U - kolokvijum I (popravni)
Didaktika PV - kolokvijum I (popravni)
Didaktika DV - kolokvijum I (popravni)
Elementarne igre PV - kolokvijum
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum
Osnovi informatike DV - kolokvijum I
Osnovi informatike PV - kolokvijum I
Osnovi informatike U - kolokvijum I
Školska i porodična pedagogija - I kolokvijum
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV - kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum (ponovljeni)
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum (ponovljeni)
Filozofija sa etikom PV
Matematika - apsolventi
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa - master (kolokvijum)
Srpski jezik I - kolokvijum (popravni)
Metodika nastave muzičke kulture
Didaktika


Rezultati ispita održanih u oktobru 2014 godine:

Kurikulumi predškolskog vaspitanјa – Master PV - II godina
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu - DV Master
Didaktika - 1 kolokvijum - U
Didaktika - 1 kolokvijum - PV
Didaktika - 1 kolokvijum - DV
Predškolska pedagogija – 1 kolokvijum (PV druga godina)
Prevencija poremecaja u ponasanju – 1 kolokvijum (DV treca godina)
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 1 - U
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 1 - PV
Uvod u proučavanje književnosti - Kolokvijum 1 - DV
Srpski jezik 1 - Kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Književnost za decu - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti U
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Interkulturalno obrazovanje
Matematika
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Književnost za decu - usmeni - U
Književnost za decu - usmeni - PV
Uvod u istoriju književnosti (izborni 6) - U
Uvod u pedagogiju
Psihoterapijske tehnike
Psihopatologija
Psihopatologija oktobar - DODATNO
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Dečija igra i stvaralaštvo - kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju - kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijum
Predškolska pedagogija II - kolokvijum
Predškolska pedagogija I - kolokvijum

Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - kolokvijumRezultati ispita održanih u septembru 2014 godine:


Osnove socijalne pedagogije
Konstruktivno rešavanje sukoba
Metodika srpskog jezika i književnosti
Metodika nastave muzičke kulture
Interkulturalno obrazovanje
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika U
Opšti engleski jezik U
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Opšta higijena
Ekologija
Metodologija pedagoških istraživanja
Elementarni matematički pojmovi PV
Matematika II
Književnost za decu PV - pismeni (oktobar)
Književnost za decu U - pismeni (oktobar)
Uvod u proučavanje književnosti U - usmeni (oktobar)
Srpski jezik II
Praktikumi - dopuna - Porodična pedagogija, Školska i porodična, Uvod u pedagogiju
Uvod u pedagogiju - Praktikum
Školska i porodična pedagogija - Praktikum
Porodična pedagogija
- Praktikum
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni (oktobar)
Uvod u pedagogiju
Opšta pedagogija
Školska i porodična pedagogija
Porodična pedagogija

Srpski jezik 1 - U
Književnost za decu U - usmeni
Srpski jezik PV, DV
Književnost za decu PV - usmeni
Sociologija PV
Sociologija DV
Engleski jezik struke U
Engleski jezik PV, DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije DV
Razvojna psihologija U
Pedagoška psihologija U, DV
Pedagogija slobodnog vremena
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Terminologija
Elementarne igre i plivanje
Osnove antropomotorike 2
Korektivna gimnastika
Sportsko rekreativne aktivnosti

Pedagoška dijagnostika
Školska i porodična pedagogija BJ
Metodologija pedagoških istraživanja
Pedagoške osnove vaspitnog rada
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Opšta higijena U - doškolovanje
Zeleni putokazi PV
Opšti engleski jezik U
Ekologija
Matematika
Metodika nastave prirode i društva
Književnost za decu vaspitači - pismeni
Književnost za decu U - pismeni
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu

Interkulturalno obrazovanje
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
ICT u nastavi - master
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika DV
Didaktika PPM
Tehnike učenja DV - master
Školska i porodična pedagogija U
Praktikumi - Uvod u pedagogiju
Praktikumi - Školska i porodična pedagogija
Praktikumi - Porodična pedagogija

Književnost za decu U - usmeni
Engleski jezik struke U
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Književnost - izborni predmetni modul
Srpski jezik 1
Srpski jezik PV, DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Srpski jezik 2
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeniRezultati ispita održanih u avgustu 2014 godine:


Književnost za decu PV - usmeni
Filozofija vaspitanja PV - master
Filozofija sa etikom
Govorna kultura
Pedagoška statistika
Metodika građanskog vaspitanja
Metodologija pedagoških istraživanja
Pedagoška dijagnostika
Uvod u pedagogiju U
Uvod u pedagogiju PV
Porodična pedagogija

Informatika
Književnost U - izborni predmetni modul
Metodika upoznavanja okoline PV - pismeni
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Tumačenje književnog dela - Master U
Sociologija PV
Sociologija DV
Izabrani književni žanr
Zeleni putokazi PV
Opsta higijena
Konstruktivno resavanje sukoba
Engleski jezik (opšti) – DV – I Godina
Engleski jezik (opšti) – PV – I Godina
Knjizevnost za decu - pismeni - U
Knjizevnost za decu - pismeni - PV
Osnove socijalne pedagogije - DV
Ekologija
Matematika - U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihološke osnove grupnog rada
Odlike grupa i međugrupnih odnosa

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (diferencijalni)
Psihologija komunikacije
Razvojne krize i mentalno zdravlјe
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti

Metodika nastave prirode i društva - Ucitelj
Praktikumi - Porodična pedagogija
Praktikumi - Školska i porodična pedagogija
Praktikumi - Uvod u pedagogiju

Izabrani književni žanr - Master PV
Interkulturalno obrazovanje
Tehnike učenja
Opšti engleski jezik - U - I godina pismeni
Pedagogija slobodnog vremena
Didaktika - U
Didaktika - PV
Didaktika - DV
Inkluzivno obrazovanјe – PV – master
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Srpski jezik 2
Školska i porodična pedagogija
Srpski jezik 1
Filozofija sa etikom
Filozofija vaspitanјa

Srpski jezik - PV, DV
Engleski jezik struke - U
Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija-1. Kolokvijum
Predškolska pedagogija-2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Dečija igra i stvaralaštvo
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitnog rada DV
Rezultati ispita održanih u junu 2014 godine:


Uvod u istoriju srpske književnosti - konačna ocena
Književnost za decu U
Književnost za decu PV
Književnost za decu U - ispit
Književnost za decu PV - ispit
Informatika
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška komunikologija - master
Porodična pedagogija i PPM program Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Akademski engleski jezik – pismeni – master
Uvod u istoriju srpske književnosti U
Metodologija pedagoških istraživanja (Pedagoška statistika)
Pedagoška dijagnostika - master
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodika građanskog vaspitanja - master
Metodika upoznavanja okoline - pismeni - PV
Opšti engleski jezik I godina - pismeni - U
Osnove socijalne pedagogije DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Kultura mladih
Obrazovanje za održivi razvoj

Sociologija DV
Sociologija PV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Izabrani književni žanr PV - master
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni
Porodična pedagogija - praktikumi
Socijalna psihologija DV - master
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum I i II
Osnove informatike U - kolokvijum I i II
ICT u nastavi U - master
Metodika nastave prirode i društva
Zeleni putokazi PV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Književnost za decu - pismeni - PV
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Osnove antropomotorike 2
Engleski jezik (opšti) PV
Engleski jezik (opšti) DV
Tumačenje književnog dela U - master
Književnost za decu U - pismeni
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihopatologija

Matematika I i II
Ekologija
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Srpski jezik II U
Govorna kultura - master
Pedagogija slobodnog vremena U PV
Didaktika U
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Didaktika U - kolokvijum III (popravni)
Tehnike učenja DV - master
Interkulturalno obrazovanje
Pedagogija slobodnog vremena DV MC - praktikum
Pedagogija slobodnog vremena U PV - praktikum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Školska i porodična pedagogija
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Pedagoška psihologija

Srpski jezik I
Metodika nastave fizičkog vaspitanja 2. kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Didaktika PV - pismeni
Didaktika DV - pismeni
Didaktika DV - kolokvijum III (popravni)
Dečija igra i stvaralašvo (PV-master), kolokvijum
Metodika vaspitnog rada (DV-master), kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada, kolokvijum
Rad sa darovitim učenicima (izborni predmet), kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja (PV-master), kolokvijum
Predškolska pedagogija - Kolokvijum
Filozofija sa etikom
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojna psihologija – popravni kolokvijum
Metodika nastave engleskog jezika U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Izabrani književni žanr – izborni – U
Engleski jezik struke U
Srpski jezik - ispit - PV, DVRezultati ispita održanih u maju 2014 godine:


Porodična pedagogija drugi popravni kolokvijum
Uvod u pedagogiju drugi popravni kolokvijum
Vesna Trifunovic - rezultati kolokvijuma - PV
Sociologija - kolokvijum - DV
Osnove socijalne pedaagogije - kolokvijum
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum
Psihopatologija detinjstva i mladosti - kolokvijum II
Metodika nastave muzićke kulture U - kolokvijum II
Didaktika U - kolokvijum III
Didaktika DV - kolokvijum III
Didaktika U
Knjizevnost za decu - Kolokvijum 2 - U
Književnost za decu - Kolokvijum 2 - PV
Osnove vizuelne umetnosti 2 - kolokvijum (popravni)
Porodična pedagogija - Drugi kolokvijum
Opšti engleski - U prva godina - II kolokvijum
Izborni 6 - Uvod u istoriju književnosti - U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - kolokvijum (popravni)
Uvod u pedagogiju - kolokvijum II
Knjizevnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - U
Filozofija sa etikom U - kolokvijum I i II
Pedagogija slobodnog vremena - kolokvijum II (popravni)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - kolokvijum (popravni)
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Opšta higijena - kolokvijum (popravni)
Ekologija - kolokvijum (popravni)
Književnost za decu - Ponovljeni Kolokvijum 1 - PV


Rezultati ispita održanih u aprilu 2014 godine:

Pedagoška komunikologija
Osnove vizuelne umetnosti 2 U
Metodika likovnog vaspitanja PV - kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena - kolokvijum II
Školska i porodična pedagogija
Porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Srpski jezik PV, DV
Opšti engleski jezik U - kolokvijum I
Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum
Izabrani književni žanr PV - master
Uvod u proučavanje književnosti – Usmeni – DV
Književnost za decu – Usmeni – U
Metodologija pedagoških istraživanja – Ispit
Metodologija pedagoških istraživanja – I kolokvijum
Pedagoška statistika - Ispit
Praktikumi kod Prof. dr Gordane Budimir-Ninković
Srpski jezik 1 – Pismeni ispit – U
Tumačenje književnog dela - Master U
Uvod u pedagogiju - prvi popravni kolokvijum
Porodična pedagogija - prvi popravni kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture - kolokvijum I (popravni)
Inkluzija u obrazovanju ( Rad sa decom sa posebnim potrebama)
Metodika nastave prirode i društva U
Metodika upoznavanja okoline PV
Srpski jezik II – Ispit – U II god.
Književnost za decu - Kolokvijum 1 - U
Uvod u proučavanje književnosti – U

Matematika
Didaktika U
Didaktika PV - doškolovanje
Didaktika PV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Pedagoška psihologija
Psihologija komunikacije

Uvod u proučavanje književnosti - DV
Književnost za decu - pismeni deo
Osnove informatike
ICT u nastavi
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – I Kol.
Pedagogija slobodnog vremena DV - kolokvijum II
Opšta higijena - kolokvijum
Ekologija - kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama) U
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Priprema dece za polazak u školu – Konačne ocene, Obaveštenje
Socijalna psihologija DV - master
Interkulturalno obrazovanje
Engleski jezik struke - II god. U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Opšti engleski jezik – I godina – U
Razvojna psihologija - I kolоkvijum - U
Metodike vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Porodica i savremeno društvo
Sociologija
Kultura mladih
Rezultati ispita održanih u martu 2014 godine:

Akademski engleski jezik – pismeni – Master
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – PV
Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija-1. Kolokvijum
Predškolska pedagogija-2. Kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečija igra i stvaralaštvo

Porodična pedagogija – I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena DV - kolokvijum I (popravni)
Pedagogija slobodnog vremena PV - kolokvijum I (popravni)
Didaktika U - kolokvijum II (popravni)
Didaktika DV - kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike U - kolokvijum I
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum I (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Uvod u pedagogiju - I kol.
Matematika - apsolventski rok
Dečija igra i stvaralaštvo – Master PV
Metodika vaspitnog rada – Master DV
Filozofija sa etikom
Pedagogija slobodnog vremena DV - kolokvijum I
Pedagogija slobodnog vremena - kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Didaktika DV - kolokvijum II
Didaktika U - kolokvijum II
Predškolska pedagogija II kol.
Metodika nastave prirode i društva U
Didaktika URezultati ispita održanih u februaru 2014 godine:

Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum I
Tumačenje književnog dela - MASTER U
Engleski jezik PV, DV - kolokvijum popravni
Izabrani književni žanr – izborni – U
Sportsko rekreativna nastava PV, DV - kolokvijum
Terminologija u fizičkoj kulturi - kolokvijum
Sportsko rekreativne aktivnosti - kolokvijum

Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Školska i porodična pedagogija
Pedagoška statistika
Pedagoška dijagnostika
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodika nastave građanskog vaspitanjaRezultati ispita održanih u januaru 2014 godine:

Uvod u pedagogiju
Školska i porodična pedagogija GBN
Korektivna gimnastika
Terminologija u F.K.
Sportsko rekreativne aktivnosti 1

Razvojne krize i mentalno zdravlje
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV - kolokvijum I
Razvijanje humanih odnosa među polovima i vaspitanje mladih za odgovorno roditeljstvo
Izabrani književni žanr - izborni – U
Tumačenje književnog dela – master U
Izabrani književni žanr PV - master
Srpski jezik 1
Pedagogija slobodnog vremena – ispit
Fenomenologija slobodnog vremena – ispit
Pedagoška komunikologija – ispit
Inkluzija u obrazovanju PV DV
Srpski jezik 2 – rezultati pismenog ispita II god. – U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Inkluzija u obrazovanju (Rad sa decom sa posebnim potrebama) - doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzivno obrazovanje PV - master
Konstruktivno resavanje sukoba
Metodika nastave P i D
Psihologija komunikacije
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcijai komunikacija u vaspitnom radu (diferencijalni ispit)
Pedagoška psihologija

Matematika 1 i 2
ICT u nastavi - мастер
Francuski jezik - master
Akademski engleski jezik - master
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Održivi razvoj životne sredine U - master
Školska i porodična pedagogija U - praktikumi
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni deo – DV
Pedagoška psihologija
Inkluzivno obrazovanje PV -master
Socijalna psihologija - master DV
Engleski jezik struke – U
Srpski jezik DV
Srpski jezik PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni deo - DV
Matematika 1 i 2
Književnost za decu
Metodika nastave prirode i društva – III god. U – Popravni kol.
Kultura mladih
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika PV - kolokvijum II
Retorika - ispit
Filozofija vaspitanja - ispit


Arhiva


 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle