FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJA

Datum ažuriranja: 22.5.2017.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržajFakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
Katedra za filološke nauke
Raspored konsultacija u letnjem semestru 2016/2017.

 

Br.

 

Nastavnik

 

Dan

 

Vreme

1.

Prof. dr Violeta Jovanović

sreda

11.00 – 12.30

2.

Prof. dr Ilijana Čutura

sreda

13.00 – 15.00

3.

Dr Jelena Spasić

ponedelјak
sreda

10.40 – 11.40
10.40 – 11.40

4.

Doc. dr Branko Ilić

ponedelјak
sreda

        10.30 - 11.30
        13.30 - 14.30

5.

Nina Marković

 utorak

12.30 – 14.30
 

6.

Doc. dr Ivana Ćirković-Miladinović

ponedelјak
petak

14.00 - 15.00
14.00 – 15.00

7.

Marija Stanojević

ponedelјak

13.00 - 14.30

8

Dr Vera Savić

ponedelјak
 

14.00 - 16.00
 
TERMINI KONSULTACIJA
(u letnjem semestru 2017)

Prof. dr Aleksandar Ignjatović

Ponedelјkom od 08:00 do 9:00
Utorkom od 12:30 do 13:30
Sredom od 13:00 do 14:00

Email adresa: aleksig79@yahoo.com


Obrasci za studenteRaspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta za prolećni semestar školske 2016/2017. godine


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija (studijski program: Master učitelј, Master vaspitač u predškolskim ustanovama i Master vaspitač u domovima) da su aktivirani nalozi u okviru e-student aplikacije. Za početnu lozinku je postavlјen JMBG studenta.


SASTANAK SA STUDENTIMA KOJI SU UPISALI TREĆU ILI ČETVRTU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA POSLE ZAVRŠENIH DVOGODIŠNјIH ILI TROGODIŠNјIH STUDIJA ODRŽAĆE SE U PONEDELjAK, 28.11.2016. GODINE U 14 ČASOVA.


Izvod iz pregleda kalendara rada za školsku 2016/2017. godinu. - Ispitni rokovi do kraja školske 2016/2017. godine, u skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća Fakulteta.


Termini konsultacija - Katedra za didaktičko metodičke nauke


KONAČNE RANG LISTE STUDENATA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA - BUDŽET

Osnovne akademske studije - učitelj (druga godina)
Osnovne akademske studije - učitelj (treća godina)
Osnovne akademske studije - učitelj (četvrta godina)

Osnovne akademske studije - vaspitač u predškolskim ustanovama (druga godina)
Osnovne akademske studije - vaspitač u predškolskim ustanovama (treća godina)

Osnovne akademske studije - vaspitač u domovima (druga godina)
Osnovne akademske studije - vaspitač u domovima (treća godina)


Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarski
.Anketni listovi za odabir predmeta za školsku 2016/2017.


Obaveštenje
Studenti koji se školske 2016/17. godine upisuju u statusu samofinansirajućeg studenta, prvu ratu školarine plaćaju pri upisu godine u fiksnom iznosu od 9.000,00 dinaraOdluka o uslovima upisa u drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih akademskih studija i u drugu godinu master akademskih studija na studijskom programu Master vaspitač u domovima u školskoj 2016/2017. godini


OBAVEŠTENJE za studente osnovnih akademskih studija

Prijava odbrane zavrsnog rada do kraja školske 2015/2016. godine


Odluka o uslovima za upis u narednu godinu studija


Ispitni rokovi i prijava ispita do kraja školske 2015/2016. godine, u skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta broj:01-800/1 od 23.2.2016. godine (za studente osnovnih i master akademskih studija - upisani po odredbama Zakona o visokom obrazovanju "Službeni glasnik PS" br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje i 68/15 i polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika)


Obaveštenje za zainteresovane kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, da se mogu upisati u četvrtu godinu studija na nov akreditovan četvorogodišnji Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB) za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač, u statusu studenta koji plaća školarinu.

Obaveštenje za zainteresovane učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme), da se mogu upisati u treću godinu osnovnih akademskih studija na studijskim programima:
1. Učitelj, za sticanje stručnog naziva diplomirani učitelj (četvorogodišnje studije)
2. Vaspitač u predškolskim ustanovama, za sticanje stručnog naziva diplomirani vaspitač (četvorogodišnje studije)


Obaveštenje za zainteresovane kandidate koji su završili trogodišnje osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama (180 ESPB) da se mogu upisati u četvrtu godinu studija na nov akreditovan četvorogodišnji Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB) za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač, u statusu studenta koji plaća školarinu.

Obaveštenje za zainteresovane nastavnike predmetne nastave da se mogu upisati na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Odluka o utvrđivanju broja ispitnih rokova


Obaveštenje o prijavi ispita u vanrednim ispitnim rokovima

Prijava ispita u odobrenim vanrednim ispitnim rokovima za studente osnovnim i master akademskih studija, vrši se elektronski, pristupom eStudent servisu.


Obaveštenje brucošima o pristupu eStudent servisu (pristup, uplata školarine, prijava ispita)
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Student master akademskih studija, nakon isteka redovnog trajanja studija, ima pravo da polaže ispite i u vanrednim ispitnim rokovima u toku školske godine (oktobarski, novembarski, decembarski, februarski, martovski i majski ispitni rok).
Prijava ispita je od 20. do 25. u mesecu koji prethodi vanrednom ispitnom roku.Licu sa stečenim prvim stepenom visokog obrazovanja na osnovnim strukovnim studijama za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama u trogodišnjem trajanju i obimu od 180 ESPB omogućuje se upis na Studijski program osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Obaveštenje o umanjenju školarine
Odluka o priznavanju diplomskog-završnog rada

Odluka o uslovima upisa u drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini


Odluka o uslovima upisa u drugu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijskom programu Master vaspitač u domovima


Studentima osnovnih akademskih studija upisanih po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odobrava se polaganje prenetih ispita iz nastavnih predmeta prethodnih godina studija u vanrednim ispitnim rokovima.

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.


Raspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta - jesenji semestar šk. 2015/2016. godine.

Obaveštenje o upisu studenata koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).

Obaveštenje o upisu u četvrtu godinu studija na nov akreditovan studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB)


 


OSTALA OBAVEŠTENJA


PROMENA TERMINA ISPITA

1. Ispit iz predmeta Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu  zakazan  3. i 6. Juna 2017. godine biće održan 20.juna u 13 časova
2. Ispit iz predmeta Psihopatologija detinjstva i mladosti zakazan za 7.jun biće održan 28.juna u 13 časova

Studenti imaju mogućnost da ove ispite  polažu i 18. i 21 juna u 13 časova


Ispit iz Filozofije sa etikom i Retorike (U, PV, DV) biće održan 14. juna sa početkom u 11.00

Ispit iz Filozofije vaspitanja (PV) održaće se 14.06. sa početkom u 13. časova (usmeno)


Studenti koji nisu položili kolokvijume kod doc. dr Bilјane Stojanović iz predmeta: Osnove domske pedagogije, Meodika rada domskog vaspitača, Predškolska didaktika i Pedagoška komunikologija (master DV), a planiraju da u juniskom ispitnom roku izađu na ispite, POLAGAĆE KOLOKVIJUME 30. MAJA 2017. U 10.00 ČAS.


Ocene sa kolokvijuma održanog 25. 04. iz Filozofije sa etikom biće upisane 16.05. u terminu od 10.15 - 10.30 u kab. 13.

Nije obavezno lično prisusto.


Ispit iz Akademskog stranog jezika (engleski i francuski) za studente master studija svih smerova, u junskom ispitnom roku održaće se u četvrtak, 22. juna 2017. u 9.00 sati.

Predmetni nastavnici

Studenti 2. godine, smer predškolski vaspitač, koji nisu predali samostalne istraživačke radove iz Predškolske pedagogije, treba da ih u elektronskoj formi dostave prof. Emini Kopas-Vukašinović najkasnije nedelјu dana pred ispit. U slučaju da ne izlaze na ispit iz Predškolske pedagogije u junskom roku, radove treba predati najkasnije do 4. juna, kako bi se na vreme mogle evidentirati ocene za praksu.


U skladu sa potrebama studenata kolokvijum u okviru predmeta Osnove socijalne pedagogije (treća godina, DV) odlaže se za 12.5.2017. u 11.30.


"Junski ispitni rok, promena termina ispita: Ispit predmeta Metodika nastave matematike održaće se 13. juna od 10.00h (a NE 12. juna)."


Studenti koji nisu položili kolokvijume kod prof. Emine Kopas-Vukašinović, a planiraju da u junskom roku  polažu ispite, polagaće kolokvijume 6. juna  u 10.00 časova.


Časovi iz Didaktike biće održani u utorak, 16. maja 2017. po rasporedu.


Obaveštenje za studente treće godine: S obzirom na činjenicu da su studenti ove nedelje na praksi uvid u radove i upis ocena u okviru predmeta Inkluzija u obrazovanju se pomera. Studenti smera učitelj mogu imati uvid u radove i 4.5.2017. u 14 časova. Uvid za smer PV i DV moguć je 25.04. u 14:00 ili 16.5.2017. u 15:15 časova. Takođe, upis za sve smerove moguć je 25.04. u 14:00 ili 16.5.2017. u 15:15.


Obaveštavaju se svi kandidati koji planiraju da polažu ispit kod prof. dr Branka Jovanovića u junskom ispitnom roku da će ispit umesto 3.6.2017. godine biti održan 11.6.2017. godine u 9h.


Obaveštenje o promeni termina ispita u redovnom junskom roku:

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji održaće se 9.6. u 11 sati

Teorija i praksa obrazovanja i vaspitanja održaće se 9.6. u 12 sati


Obaveštenje o promeni termina ispuita u vanrednom julskom roku:

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji održaće se 7.7. u 11 sati

Teorija i praksa obrazovanja i vaspitanja održaće se 7.7. u 12 sati


Obaveštavaju se studenti master studija smerova predškolski vaspitač i domski vaspitač da se termin ispita u okviru predmeta Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa pomera sa 14.30  na 12.00  časova istoga dana u martovskom ispitnom roku.


Časovi u okviru predmeta Konstruktivno rešavanje sukoba za studente druge godine sva tri smera održavaće se četvrtkom od 16.30 časova.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ČETVRTE GODINE (UČITELJ)

Praktična predavanja u školi iz Metodičkog praktikuma muzičke kulture za II grupu počinju u sredu 22.februara u popodnevnoj smeni u OŠ"Boško Đuričić", od 3.časa.
Potrebno je da se studenti II grupe koji imaju uslova da drže časove jave mejlom prof. Sanji Trifunović (sanjatrifun@gmail.com) zbog blagovremenog zakazivanja.
Ostale grupe su kod prof. Ivane Milić.

Predmetni nastavnik
Doc.mr Nataša Vukićević


OBAVEŠTENјE ZA STUDENTE DRUGE GODINE
NA SMEROVIMA UČITELj I VASPITAČI U DOMOVIMA
O ODRŽAVANјU ČASOVA IZ DIDAKTIKE U PROLEĆNOM SEMESTRU
Časovi se održavaju dvonedeljno.
Učitelji:
UTORKOM   od  13. 30 – 16.05  (3 časa)
ČETVRTKOM  9.00 – 9.45   (1 čas)
Domski vaspitači:
UTORKOM    od  10.50 – 13.25  (3 časa)
SREDOM  od  14.30 – 15.15  (1 čas)
DATUMI  ODRŽAVANјA :  7-8-9. II,  21-22-23. II,  7-8-9. III,  21-22-23. III,  28-29-30. III,  11-12-13. IV, 18-19-20.IV


Likovne tehnike

Podsetnik - uputstvo za pripremu ispitnog rada

Izborni predmet "Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji" će se drzati svake druge nedelje od 12:40 do 17:55. Prvo predavanje je 14.2.2017.


Predavanja iz predmeta Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa za studente na smeru Učitelj – master, održavaju se petkom od 14.30 do 16.05h, na molbu studenata.


Predavanja iz predmeta Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa za studente na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama – master, održavaju se petkom od 17.00 do 18.35h, na molbu studenata.


Obaveštenje za studente na master programu Obrazovanje profesora predmetne nastave da će predavanja iz predmeta Metodika nastave početi od ponedeljka, 24.10.2016. godine.

Obaveštavaju se svi studenti master studija da će se časovi predavanja i vežbi iz Akademskog engleskog jezika za sve smerove izvoditi samo u terminu predviđenom rasporedom sredom od 16.30 do 19.30.

Predmetni nastavnici


Časovi iz Izbornog predmeta 3 - Detinjstvo i prava deteta održavaće se SREDOM od 16h i 5min do 18h i 30min.


Obaveštavaju se studenti da je termin konsultacija kod prof. dr Emine Kopas-Vukašinović  sredom od 16.00 do 17.00 časova.


Odluka br. 01-203/1 od 31.1.2013. godine o priznavanju diplomskog-završnog rada kao završnog rada na master akademskim studijama

Odluka br. 01-2229/1 od 19.5.2016. godine o priznavanju diplomskog-završnog rada kao završnog rada na master akademskim studijama

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle