FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Nastava  

Nastavno osoblje
Nastavni planovi i programi
Predmeti  
 
   
   

 

 

 

 

 

Kontrola kvaliteta

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu je obezbedio sve elemente koji čine sistem obezbeđenja kvaliteta.


Izveštaj Komisije za obezbeđenje kvaliteta o studentskoj evaluaciji nastavnih programa i pedagoškog rada nastavnika za prvi semestar školske 2013/2014. godine.
Izveštaj Komisije za obezbeđenje kvaliteta o samovrednovanju nastave i nastavnika za prvi semestar školske 2013/14. godine


Izjava o kvalitetu
Savet   Fakulteta  je doneo  Strategiju obezbeđenja kvaliteta koja sadrži misiju i viziju razvoja Fakulteta,  opredeljenje Fakulteta za unapređenje kvaliteta, mere za obezbeđenje i subjekte i oblasti obezbeđenja kvaliteta.

Nastavno-naučno veće donelo je dokument Standardi i postupci  obezbeđenja kvaliteta , koji sadrži minimalni nivo kvaliteta  u svim oblastima rada  i uređuje postupanje subjekata u sistemu obezbeđenja kvaliteta,  Pravilnik o unutrašnjoj proveri kvaliteta i Pravilnik o udžbenicima .

Fakultet ima Komisiju za obezbeđenje kvaliteta.
Komisija za obezbeđenje kvaliteta u novom sazivu obrazovana je odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta, 11. novembra 2011. godine.

Ime i prezime

Zvanje

dr Emina Kopas Vukašinović, predsednik

Vanredni profesor

dr Živorad Marković, zamenik predsednika

Docent

dr Radmila Milovanović

Docent

Ivana Ćirković Miladinović

Nastavnik stranog jezika

dr Aleksandar Ignjatović

Asistent

dr Nenad Vulović

Asistent

mr Branko Ilić

Asistent

Zoran Todosijević

Šef službe za studentska pitanja

Mileva Lukić

Bibliotekar

Darko Golubović

student

Stefan Sokolović

student

Subjekti obezbeđenja kvaliteta su  organi i stručni organi, svi zaposleni i studenti Fakulteta.
Fakultet samovrednuje svoj rad najmanje jednom u tri godine. U samovrednovanju razmatra se i ocena studenata o kvalitetu nastavnog procesa.

Izvestaj o evaluaciji 2007/08

Izvod iz Statuta kojim reguliše osnivanje i delokrug rada komisije za kvalitet

Izveštaj o evaluaciji profesionalne prakse studenata 2007/08

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle