FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


asistent Olivera Cekić-Jovanović

e-mail:

Bibliografija

 

 

 

Olivera Cekić-Jovanović


Име, средње слово, презиме

Olivera Cekić-Jovanović

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, од 10.04.2008. године

Ужа научна односно уметничка област

Методика наставе природе и друштва

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2016.

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Методика наставе природе и друштва

Докторат

2015.

Филозофски факултет, Нови Сад

Методика наставе

Магистратура

2009.

Педагошки факултет, Јагодина

Методика наставе природе и друштва

Диплома

2006.

Учитељски факултет, Јагодина

 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часоваактивненаставе

1.

Методика наставе природе и друштва

Учитељ ОАС

3

2.

Методички практикум природе и дру'штва

Учитељ ОАС

4

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Ристановић, Д., Голубовић Илић, И. и О. Цекић Јовановић (2012): Културни диверзитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 3, 408-415.UDK: 371.3::3/5; ISSN: 0547-3330

2.

Цекић Јовановић, О., Ристановић, Д. и В. Банђур (2014): Образовно-рачунарски софтвер у функцији осавремењавања курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 2, 259-274.UDK: 371.3::3/5; ISSN: 0547-3330

3.

Цекић-Јовановић, О., Голубовић-Илић, И. и Јаковљевић, А. (2014): Meтодички поступци за реализацију уводног дела часа, Педагогија, 69, 1, 82-97. UDK-371.331 UDK-37 ISSN 0031-3807   

4.

Цекић-Јовановић, О., Јаковљевић, А. и Голубовић-Илић, И. (2013): Значај и ефекти примене Power Point презентација у настави - ставови учитеља, Педагогија, 1, 101-109. UDK: 316.644:371.694;004.42POWERPOINT UDK-37 ISSN 0031-3807

5.

Цекић-Јовановић, О. (2011): Компјутерски посредована комуникација у настави природе и друштва, Узданица, 2, 253-265. UDK: 371.3::3/5 371.694:004 ID: 188149516 UDC 81 82 7.01 37.01 ISSN 1451-673X

6.

Јаковљевић, А., Цекић-Јовановић, О. (2014): Свет око нас/Природа и друштво и Математика у систему међупредметне повезаности – ставови учитеља. Зборник радова са III међународне конференције »Методички аспекти наставе математике« (МАТМ2014 - MethodologicalAspectsofTeachingMathematics), Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 341-350. ISBN: 978-86-7604-141-1 COBISS.SR-ID 219965708

7.

Golubović-Ilić, I., Cekić Jovanović, O. (2013): Mоdernizing Science Lessons by Using the Scientific (Inquire-Based) Method. In Aneta Barakoska and all (eds), Education between tradition and modernity International symposium, Ohrid 22-24 September, 2011. Institute for pedagogy, Faculty of philosophy. Ohrid, 238-248. ISBN 978-608-238-012-4 COBISS.MK-ID 93376778

8.

Golubović-Ilić, I., Cekić-Jovanović, О. (2011): The implementation and disemination  of the IBSE method in teaching science and nature, Book of Abstracts, ISDTF 2011, Serbian Academy of Sciences and Arts, 20-21 October, 2011, Belgrade, 43. ISBN 978-86-7025-548-7 COBISS.SR-ID 186696204

9.

Голубовић-Илић, И., Јаковљевић, А. и Цекић-Јовановић, О. (2015): Маша и Раша, Свет око нас: уџбеник за први разред основне школе, Klett, Београд.

10.

Голубовић-Илић, И., Јаковљевић, А. и Цекић-Јовановић, О. (2015): Маша и Раша, Свет око нас: радна свеска уз уџбеник за први разред основне школе, Klett, Београд

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

1

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Координатор регионалног центра за пројекат „Рука у тесту“ на ФПН у Јагодини
Рецензент часописа Учитељ, Савеза учитеља Републике Србије
Учесник тематског скупа о радном нацрту документа Оквир националног курикулума за предметну групу Биологија, Хемија, Физика, Географија, Свет око нас, Природа и друштво/Развионица.

Други подаци
Аутор акредитованог семинара ЗУОВ –а, Могућности иновирања и осавремењавања наставе Света око нас/Природе и друштва
Организатор и реализатор „Дана науке“ на Педагошком факултету у Јагодини, с циљем популаризације истраживачког метода,
Вођа тима Факултета педагошких наука наНоћи истраживача, манифестацији међународног карактера финансиране од стране Европске комисије кроз пројекат одобрен у оквиру програма Хоризонт2020,потпрограм Марија Склодовска Кири.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle